" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, July 19, 2013

နတ္တို႔ ေတာင္းတ လူ႕ဘဝ(အပိုင္း၂)ဣတိဝုတ္ ပါဠိေတာ္လာ ပဥၥပုဗၺနိမိတၱသုတ္ေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္း
နတ္တို႔စုေတေၾကာင္း နိမိတ္ငါးပါး
"ယဒါ ဘိကၡေဝ, ေဒေဝါ ေဒဝကာယာ စဝနဓေမၼာ ေဟာတိ၊ ပဥၥႆ ပုဗၺနိမိတၱာနိ ပါတုဘဝ ႏၱိ- မာလာ မိလာယႏၱိ၊ ဝတၳာနိ ကိလိႆႏၱိ၊ ကေစၦဟိ ေသဒါ မုစၥ ႏၱိ၊ ကာေယ ဒုဗၺဏၰိယံ ၾသကၠမတိ၊ သေက ေဒေဝါ ေဒဝါသေန နာဘိရမတီတိ။(ဣတိဝုတ္၊ ၂၄၇၊ သုတ္မဟာဝါ ၂၀-) ဇာတ္ဌ-၆- ႏွာ ၂၉၇)။
* ေဆာင္။ ညွိဳးႏြမ္းမာလာ၊ တန္ဆာညစ္ေပ၊ ကိုယ္ေနမလွ၊ ေသဒယိုထြက္၊ ထက္နတ္မေမြ႔၊ ငါးပါးေတြ႔၊ စုေတ့ေၾကာင္းရပ္တည္း။
တနည္း။ *အဝတ္-ပန္းညိွဳး၊ ရုပ္ဆိုးမလွ၊ ခ်ိဳင္းမွေခၽြးထြက္၊ နန္းထက္မေပ်ာ္၊ ဤငါးေဖာ္၊ နတ္ေသာ္ စုေတေၾကာင္း။(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)။

ဤသုတ္ေတာ္၌ ျမတ္ဗုဒၶက "ရဟန္းတို႔ ၊ နတ္ျပည္မွာ နတ္တစ္ဦးဦးသည္ စုေတျခင္း သေဘာ ထင္ရွားလာလွ်င္ ထိုနတ္သား နတ္သမီးမွာ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ငါးပါး ေပၚလာတတ္၏။ ထိုငါးပါးကား (၁) ဟိုအရင္တုန္းက ဘယ္ေသာအခါမွ ညိွဳးႏြမ္းျခင္းမရွိေသာ ပန္ဆင္ထားသည့္ ပန္းမ်ား စုေတခါနီး၌ ညိွဳးႏြမ္းလာ၏။ (၂) ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အဝတ္တန္ဆာ ဒြါရယာမ်ား ညွိဳးႏြမ္းလာ၏။ (၃) လက္ကတီးၾကား (ခ်ိဳင္းၾကား) မွ ေခၽြးယိုထြက္လာ၏။ (၄) မည္သည့္အခါမွ် ကိုယ္ခႏၶာ ညစ္ႏြမ္း အေရာင္မွိန္မွဳ မရွိေသာ္လည္း စုေတခါနီး၌ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါ ေမွးမွိန္ ညွိဳးႏြမ္းလာ၏။ ရုပ္အဆင္း ၾကည္လင္လွပမွဳ မရွိေတာ့ေပ။ (၅) အျမဲတမ္းလိုလို ေန႔စဥ္အမွ် ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေသာ နတ္သား နတ္သမီးတို႔သည္ စုေတခါနီးအခ်ိန္၌ သူတို႔၏ ဘုံဗိမာန္ထက္၌ မေပ်ာ္ေမြ႔နိုင္ၾကဘဲ ေနမသိ ထိုင္မသာ သက္သာရာမရ ေနထိထားသည့္ ပန္းပမာ ညွိဳးႏြမ္းလာ၏၊  နတ္ျပည္၌ ေပ်ာ္ပိုက္မွဳ လံုးဝမရွိေတာ့ေပ။
ယင္းကဲ့သို႔ စုေတဖို႔ ေရွ႕ေျပး နိမိတ္ငါး ထင္ရွားျဖစ္လာလွ်င္ အျခားအတူေန နတ္တို႔ကလည္း သိၾကကုန္၏။ ထိုအခါ အတူေန နတ္တို႔က အားေပးတိုက္တြန္းစကား သံုးခြန္းျဖင့္ အားေပးၾက၏။
ပထမ အားေပးစကား
၁။ ဣေတာ ေဘာ သုဂတိ ံ ဂစၦ။ (ေဘာ၊အို အေမာင္နတ္သား- အမယ္ နတ္သမီး၊ ဣေတာ-ဤနတ္ျပည္မွ၊ သုဂတိ ံ-သုဂတိ ဘဝသို႔၊ ဂစၦ- သြားပါေလေလာ့။
ဒုတိယ အားေပးစကား
၂။ သုဂတိ ဂႏၱာ  သုလဒၶလာဘံ လဘ။ (သုဂတိ ံ -သုဂတိဘဝသို႔၊ ဂ ႏၱာ- ေရာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ သုလဒၶလာဘံ- ေကာင္းစြာ ရအပ္ေသာ လာဘ္ကို၊ လဘ- ရေအာင္ ၾကိဳးစားပါေလာ့)။
တတိယ အားေပးစကား
၃။ သုလဒၶလာဘံ လဘိတြာ သုပၸတိဌိေတာ ဘဝါဟိ။ (သုလဒၶလာဘံ-ေကာင္းစြာ ရအပ္ေသာ လာဘ္ကို၊ လဘိတြာ- ရခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ သုပၸတိဌိေတာ- ေကာင္းစြာ တည္တ့ံသူသည္၊ ဘဝါဟိ- ျဖစ္ပါေလေလာ့၊)။
နတ္တို႔စုေတခါနီး အားေပးတိုက္တြန္းစကား သံုးခ်က္ကို ျမတ္ဗုဒၶက ရဟန္းတို႔အား အက်ဥ္းမွ် မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းက ျမတ္ဗုဒၶကို ဤကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ အက်ယ္ သိလိုေရး ေလွ်ာက္ထားပါေသးသည္။

ပထမ အေမး အေျဖ
၁။ ကိႏၷဳ ေခါ ဘေႏၱ ေဒဝါနံ သုဂတိ-ဂမနသခၤါတံ။ (ဘေႏၱ- ျမတ္စြာဘုရား၊ ေဒဝါနံ-နတ္တို႔၏၊ သုဂတိ-ဂမနသခၤါတံ- သုဂတိဘံုသို႔ သြားျခင္းဟူေသာ (ခ်ီးမြမ္း) စကားသည္၊ ကိႏၷဳေခါ- ဘယ္လိုပါနည္း ဘုရား၊)။ (ရဟန္းအေမး)။
"မနုႆတၱံ ေခါ ဘိကၡဳ ေဒဝါနံ သုဂတိ-ဂမနသခၤါတံ" ။ (ဘိကၡဳ- ရဟန္း၊ မနုႆတၱံ- လူဘဝ၏ အျဖစ္သည္၊ ေဒဝါနံ-နတ္တို႔၏၊ သုဂတိ-ဂမနသခၤါတံ- သုဂတိ ဘံုဘဝဟု ဂုဏ္တင္ ေျပာဆို ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ စကားပင္တည္း၊)။ (ဗုဒၶအေျဖ)
နတ္မ်ားက စုေတခါနီး အားေပးတိုက္တြန္းသည့္ စကား၌ သုဂတိဘံဘဝသို႔ သြားပါ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သုဂတိဘဝသို႔ သြားပါဆိုသည္မွာ အျခားမဟုတ္ လူ႔ဘဝကိုပင္ နတ္ေတြ ေျပာတာျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶက အေျဖေပးေတာ္မူ၏။ နတ္ေတြက လူ႔ဘဝသို႔ သြားပါေလာ့ဟု တိုက္တြန္းရေလာက္ေအာင္ နတ္တို႔က လူ႔ဘဝကို ခ်ီးမြမ္းၾကျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ပါ။ လူ႔ဘဝသည္ အလြန္တရာ ထူးျခားသည့္ဘဝ၊ ကုသိုလ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြာနိုင္ရာဘဝ၊ ၾကိဳးစားက ဘုရားပင္ ျဖစ္နိုင္သည့္ ဘဝမ်ိဳး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုေတေတာ့မည့္ နတ္ကို အျခားနတ္မ်ားက သုဂတိဟူသည့္ လူ႔ဘဝကို သြားပါေလဟု တြန္းတြန္းေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


လူ႔ဘဝက ကုလိုလ္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးသာပံု
လူ႔ဘဝသည္ နတ္ ျဗဟၼာတို႔ထက္ပင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရး ပိုသာ၏။ နတ္တို႔သည္ ဝီရိယ စြမ္းပကားကို အားကိုး၍ မရ၊ အစစအရာရာ ကံ၏အက်ိဳးကိုသာ ခံစားေနၾကရ၏။ နတ္တို႔သည္ စားဝတ္ေနေရး ဘာမွ် မပူပန္ရ၊ နတ္တို႔ဖန္ ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္၊ ကုသိုလ္ဖန္ နိဗၺာန္အသင့္ ဘံုအသင့္ ဆိုသကဲ့သို႔ အစစအရာရာ ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္ပင္တည္း။ သို႔ေသာ္ နတ္တို႔သည္ နတ္ပန္း ဘံုဗိမာန္ အဝတန္တန္ဆာ ဒြါရယာ အသံုးေဆာင္မ်ား ေရွးကုသိုလ္ကံ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ရၾကေသာ္လည္း ကာမဂုဏ္အာရံုတို႔ႏွင့္သာ ေပ်ာ္ပါးကာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ကုန္လြန္ေနၾကသျဖင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳဖို႔ရာ အခြင့္အလမ္းသိပ္ မသာလွေပ။
လူ႔ဘဝသည္ ဝီရိယ၏ အက်ိဳး၊ ကံ၏ အက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ခံစားနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိ၏။ လူ႔ဘဝသည္ ဘုရားျဖစ္နိုင္၏၊ ပေစၥက ဗုဒၶျဖစ္နိုင္၏၊ အဂၢသာဝက မဟာသာဝက ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရမီေကာင္းမ်ား ဤလူ႕ဘဝ၌သာ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ပိုမိုအခြင့္သာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ နတ္ျပည္မွ နတ္တို႔က ဂုဏ္တင္ၾက၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ကံေကာင္းစြာ ရရွိလာသည့္ လူ႔ဘဝ ျပန္လည္ မဆံုးရွံဳးေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္၏။ လူ႔ဘဝသည္ နတ္တို႔ထက္သာမက ေျမာက္ကၽြန္းသူ ေျမာက္ကၽြန္းသားေတြထက္လည္း ရတနာသံုးပါး၊ ကုသိုလ္ႏွင့္ စပ္၍ တရားသံုးပါးတို႔ျဖင့္ အခြင့္အေရးသာလြန္ေၾကာင္းကို ဘုရားေဟာထားတာ ရွိ၏။

တာဝတိ ံသာနတ္ ေျမာက္ကၽြန္းသူတို႔ကို လႊမ္းမိုးသာလြန္ေၾကာင္းတရား သံုးပါး
(၁) သူရာ၊ ရဲရင့္ၾက၏။ (၂) သတိမေႏၱာ၊ သတိတရားလြန္ကဲမွဳ ရွိၾက၏။ (၃) ဣဓ ျဗဟၼစရိယဝါေသာ၊ ဤလူ႔ျပည္၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးျခင္းလည္း ရွိ၏။ ဤအေၾကာင္းသံုးပါးတို႔ျဖင့္ တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္ထက္၊ ေျမာက္ကၽြန္းတို႔ထက္၊ ဇမၺဴဒီပါ လက္ယာေတာင္ကၽြန္းသားတို႔က သာလြန္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာေတာ္မူ၏။
မွန္ပါသည္။ လူသားတို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳရာ၌ မတြန္႔ဆုတ္ၾက၊ ဝီရိယျဖင့္ ထူးထူးကဲကဲ သာလြန္ရဲရင့္ၾကကုန္၏။ နတ္တို႔၊ ေျမာက္ကၽြန္းသူတို႔သည္ မေၾကာင့္မၾက မေတာင့္မတရသည့္ ဘဝမ်ိဳးျဖင့္ ေနရေသာေၾကာင့္ အေပ်ာ္ဘက္ လြန္ကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳဖို႔ အေမ့ၾကီး ေမ့ေနတတ္ၾက၏။ လူသားတို႔သည္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ေရာျပြမ္းစြာ ခံစားၾကရသျဖင့္ သတိမေမ့ၾက၊ အိုနာေသေရး တရားမ်ား ပိုမိုထင္ရွားကာ သံေဝဂဥာဏ္မ်ားထင္လာတတ္ၾက၏။ အိုနာေသေရး ဆင္းရဲဒုကၡေဘးမ်ား သိျမင္တာႏွင့္အမၽွ် ကုသိုလ္ေရးရာ တရားဘက္၌ နတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကၽြန္းသူတို႔ထက္ ပိုမို စိတ္အားထက္သန္ၾက၏။ လူ႔ဘဝသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ဒြန္တြဲ ခံစားခြင့္ရွိၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္သူမ်ားသည္ ထိုဆင္းရဲတြင္းမွဳ လြတ္ေအာင္ ရုန္းကန္ ထြက္နိုင္စြမ္းရွိ၏။ ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ားသည္လည္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာအထိ တိုး၍တစ္ဖံု ခံစားနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾက၏။
သတိတရား လက္ကိုင္ထားၾကျပီး ကုသိုလ္တရား အားထုတ္ျဖစ္ၾက၏။ ျဗဟၼစရိယဟူသည့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ဖို႔ရာ၌ လူ႔ဘဝက ပိုမိုအခြင့္သာလွေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ လယ္တီပ႑ိတ ဆရာဦးေမာင္ၾကီးက ဤကဲ့သို႔ လူ႔ဘဝ ဂုဏ္ရည္ျပကို ေဖာ္က်ဴးထားခဲ့၏။

လူ႔ဘဝ ဂုဏ္ရည္
ပုညေကၡေတၱာ အယံ ေလာေကာ၊ သသီေမာ သာသႏုဇၨေလာ။
နိဗၺာန တရေဏာ ေသေဌာ၊ သဗၺ သမၸတၱိ ဒါယေကာ။
အယံေလာေကာ၊ ဤလူ႔ေလာကၾကီးသည္၊ ပုညေကၡေတၱာ- ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ စည္ပင္ ျဖစ္ထြန္းရာ ပုညေခတ္ၾကီး အစစ္ျဖစ္ပါေပ၏။ သသီေမာ- ရဟန္းေတာ္တို႔ ေမြးထုတ္ရာ သာသနာ့ သိမ္မ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုလ်က္ ရွိပါေပ၏။ သာသႏုဇၨေလာ- ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ၾကီး၏ အထူးထြန္းလင္း ေတာက္ပရာ ဘံုဌာနၾကီးလည္း ျဖစ္ပါေပ၏။ နိဗၺာနတရေဏာ- နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ ေထာက္တည္ရာ ကၽြန္းသို႔ တက္ေရာက္ရာ ဆိပ္ကပ္ၾကီး သဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါေပ၏။ သဗၺသမၸတၱိ ဒါယေကာ- မိမိလိုခ်င္ေသာ လူနတ္နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာ လိုခ်င္ရာရာ သမၸတၱိအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေကာင္းစြာေပးစြမ္းနိုင္ပါေပ၏။

လူဟူသည္
ပါဠိဘာသာ၌ မႏုႆ၊ မာႏုသ၊ မစၥ၊ မႏုဇ၊ နရ ဟူေသာ ေဝါဟာရတို႔ကို ျမန္မာတို႔က "လူ" ဟု ျပန္ဆိုၾက၏။ ထိုတြင္ မႏုႆ ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္ကို သဒၵါဆရာတို႔က ဤသို႔ ၾကံဆၾကကုန္၏။
သတိ၊ ရဲရင့္မွဳ၊ ျမတ္ေသာ ျဗဟၼစရိယတရား အားထုတ္မွဳ စေသာ ဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ အထက္တန္း က်ေသာ စိတ္ရွိေသာေၾကာင့္ မႏုႆ-လူ ဟု ေခၚ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္ထက္ျမက္၊ အထက္ တန္းက်ေသာေၾကာင့္ လူ ဟုေခၚသည္။ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ စိတ္ဓာတ္ အထက္ တန္းက်သူသာလွ်င္ တကယ့္လူပီသ သည္ဟု ဆိုနိုင္၏။
(သတိသူရဘာဝ ျဗဟၼစရိယေယာဂ်တာဒိဂုေဏဟိ ဥကၠဌ-မနတာယ မေနာ ဥႆႏၷံ ဧေတသႏၱိ မႏုႆာ၊) ဋီကာေက်ာ္ ႏွာ ၁၆၂)။
ေတာ္ျမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရံု သျဂိဳဟ္ဘာသာဋီကာ ဆရာေတာၾကီး္က "မေကာင္းမွဳ လုပ္ငန္းျပဳရာ၌ အနႏၱရိယကံ(မိဘသတ္မွဳစသည္) တိုင္ေအာင္ ျပဳနိုင္ၾက၍ ေကာင္းမွဳအရာဝယ္ ဘုရားျဖစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ပင္ စြမ္းနိုင္ၾကသျဖင့္ ထက္ျမက္ေသာ စိတ္ရွိရကား ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း သားမ်ားကို မုခ်မႏုႆ ဟုေခၚ၏။ အျခားကၽြန္း အျခားစၾကာဝဠာ၌ ရွိေသာသူတို႔ကား ရုပ္အဆင္း ပုံသ႑ာန္ တူသျဖင့္ သဒိသူပစာနည္း အရ မႏုႆ ဟု ေခၚသတဲ့။
(အထာ ဟိ ပရမသတိေနပကၠာဒိပၸတၱာ ဗုဒၶါဒေယာပိ မႏုႆဘူတာေယဝ။ ဇမၺဳဒီပဝါသိေနာ ေစတၳ နိပၸရိယာယေတာ မႏုႆာ။ ေတဟိ ပန သမာနရူပါဒိတာယ သဒၶိ ံ ပရိတၱဒီပဝါသီဟိ ဣတရမဟာဒီပဝါသိေနာပိ "မႏုႆာ"တိ ဝုစၥ ႏၱိ။ (ဋီကာေက်ာ္ ႏွာ ၁၆၂)။
ေလာကီက်မ္းစာ(သကၠဋ- ဟိႏၵီ စသည္) တို႔ကမူ မႏုႆဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ မႏုမည္ေသာ မဟာသမတမင္း၏ သားေျမးအဆက္အႏြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မႏုႆ မည္ေသာဟူ၏။ မႏုသည္ ကမၻာဦးက အစစြာေသာ လူသားတို႔၏ မင္းျဖစ္၏ ။ ယင္းမႏုမွတဆင့္ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာေသာ သူတို႔ကို မႏုႆဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၏။ ယင္း မႏုႆပုဒ္ကို ျမန္မာတို႔က လူ ဟု ေခၚၾက၏။
(ေလာကိယာ ပန "မႏုေနာ အာဒိခတၱိယႆ အပစၥံ ပုတၱာတိ မႏုႆာ"တိ ဝဒႏၱိ။ (ဋီကာေက်ာ္ ၁၆၂)။

ဒုတိယ အေမး အေျဖ
၂။ ကိဥၥ ဘေႏၱ ေဒဝါနံ သုလဒၶလာဘံ။( ဘေႏၱ- ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ေဒဝါနံ-နတ္တို႔၏၊ သုလဒၶလာဘ သခၤါတံ- ေကာင္းစြာရအပ္ေသာ လာဘ္ပါေပတည္းဟု ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္တင္အပ္ေသာ အရာသည္၊ ကိ ံ- အဘယ္ပါနည္း။(ရဟန္းအေမး)
"ယံ မႏုႆဘူေတာ သမာေနာ တထာဂတ ပေဝဒိေတ ဓမၼဝိနေယ သဒၶံ ပဋိလဘတိ၊ ဣဒံေခါ ဘိကၡဳ ေဒဝါနံ သုလဒၶလာဘသခၤါတံ။
(မႏုႆဘူေတာ- လူျဖစ္သည္၊ သမာေနာ-ျဖစ္သည္ရွိေသာ္၊ တထာဂတ-ပေဝဒိေတ- ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ၊ ဓမၼဝိနေယ- သာသနာေတာ္ျမတ္ၾကီး၌၊ သဒၶံ-သဒၶါတရားကို၊ ပဋိလဘတိ- ရခဲ့ပါေပ၏။ ဘိကၡဳ-ရဟန္း၊ ဣဒံေခါ- ဤသဒၶါသည္ပင္လွ်င္၊ ေဒဝါနံ-နတ္တို႔၏၊ သုလဒၶလာဘ သခၤါတံ- ေကာင္းစြာရအပ္ေသာ လာဘ္ပါေပတည္းဟု ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္တင္အပ္ေသာ အရာပါေပတည္း။ (ဗုဒၶအေျဖ)။

နတ္မ်ားက ဂုဏ္တင္ဝင့္ၾကြား ေျပာဆိုအပ္ေသာ လာဘ္ဟူသည္ အျခားမဟုတ္ ယံုၾကည္မွဳ သဒၶါတရားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သဒၶါတရားကို အမီွျပဳျပီး ထူးျခားသည့္ ကုသိုလ္ေတြ မ်ားစြာ ရနိုင္ေသာေၾကာင့္ သဒၶါတရားသည္ ေကာင္းစြာရအပ္သည့္ လာဘ္လာဘဟု နတ္တို႔က ဂုဏ္တင္ ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ လူ႔ဘဝျပန္ေရာက္သည့္အခါ ထိုသဒၶါတည္းဟူေသာ လာဘ္ေကာင္းလာဘ္ျမတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေအာင္ အားထုတ္ဖို႔ နတ္မ်ားက တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ သဒၶါတရားသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ တရားျဖစ္ေပသည္။ မွန္ပါသည္၊ ျမတ္ဗုဒၶ ဘုရားျဖစ္ျပီးခါစ သတၱဝါေတြကို တရားေဟာေတာ္မူဖို႔ သဟမၸတိျဗဟၼာၾကီးက ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ရာတြင္လည္း ျမတ္ဗုဒၶက သဒၶါ-ယံုၾကည္ခ်က္ အေရးၾကီးပံုကို ေလာကၾကီးအား ႏွတ္ခြန္းဆက္စကား ႏွစ္ခြန္းမွာ ထည့္သြင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
၁။ အပုရုတာ ေတသံ အမတႆ ဒြါရာ၊ ေယ ေသာတဝေႏၱာ= ေထာင္တတ္ေသာ နားရွိသူတိုင္းအတြက္ အျမိဳက္နိဗၺာန္တံခါးၾကီးကို ဖြင့္ထားလိုက္ပါျပီ၊
၂။ ပမုဥၥ ႏၱဳ သဒၶံ= ထို အသံၾကားေအာင္ နားေထာင္နိုင္စြမ္းရွိသူ မွန္သမွ် သဒၶါတရားကို ေစလႊတ္ထားၾကေလာ့။
ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုသည္ တရားအသိ ရဖို႔အတြက္ ဥာဏ္ပညာသည္ အေရးၾကီးဆံုးဟု ထင္ေန ေျပာဆိုေနၾကေပသည္။ အထိုက္အေလွ်ာက္ မွန္ေသာ္လည္း အျပည့္အဝ မွန္သည္ဟု မဆိုနိုင္ပါ။ ျမတ္ဗုဒၶက"ပညာတရားကို ေစလႊတ္ထားၾက"ဟု မေဟာပါ။ "သဒၶါတရားကို ေစလႊတ္ၾက"ဟုသာ ေဟာေတာ္မူပါသည္။ ေသာတဝႏၱ- ေထာင္တတ္ေသာ နားရွိသူမ်ား ဟူရာဝယ္ ေထာင္တတ္ေသာ ေသာတ(နား) ဟူသည္မွာ ဥာဏ္တည္းဟူေသာ နားကို ဆိုလိုေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥာဏ္ႏွင့္ သဒၶါတရားက အေရးၾကီးဆံုး အေျခခံအက်ဆံုးဟု ယူဆနိုင္ပါသည္။ သဒၶါႏွင့္ ပညာ ညီမွ်မွ သာလွ်င္ ပိုမို ျပည့္စံု မွန္ကန္ပါသည္။

မွန္ပါသည္။ "သဒၶါတရားသည္သာလွ်င္ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတိုင္း ပထမဆံုး ရွိရမည့္ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ပါသည္၊ သဒၶါတည္းဟူေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းမိသူတို႔ကို ပညာတရားက အဆင့္အတန္းျမင့္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ထို သဒၶါပညာ တည္းဟူေသာ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေပါင္းမိသူသည္ အျမိဳက္နိဗၺာန္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ျပီး ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္လတံ့ဟု (သံ-၁-၂၄) မွာ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာထားတာ ရွိပါသည္။

*သဒၶါမည္ျငား၊ ဤတရားကား၊ လမ္းသြားသံသရာ၊ သတၱဝါ၏၊ မွီရာဥပ၊ နိႆယျဖင့္၊ မစ-မကြာ၊ လိုက္၍သာလွ်င္၊ ကလ်ာဏခ်စ္၊ မိတ္ေဆြစစ္သို႔၊ ဘဝထိုထို၊ ရတိုင္းကိုယ္၌၊ အလိုရွိရာ၊ ေပးတတ္စြာ၏။။ (မဃေဒဝ)။

သဒၶါယိုဖိတ္၊ ၾကည္ညိုေသာစိတ္ျဖင့္၊ ဘုရားတရားသံဃာ အျမတ္ရတနာ သံုးပါးတို႔အား ပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါေပ၏။ ထိုရတနာသံုးပါးအေပၚ ၾကည္ညိုစြာ ပူေဇာ္သူတို႔သည္ ျဖစ္ေလရာရာ လူ႔ဘဝ နတ္ဘဝတို႔၌ ရရွိအပ္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔သည္ ဤ၍ဤမွ် ဂဏန္းခ်၍ ေရတြက္၍ မရနိုင္ကုန္၊ ဤ၍ဤမွ် ဂဏန္းခ်၍ မေရတြက္နိုင္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔ကို ရရွိၾကကုန္၍ အဆံုးစြန္ေသာဘဝ၌ အျမတ္ဆံုးေသာ ေအးျငိမ္းရာမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာေရာက္ၾကရေလကုန္၏။ ။

သဒၶါစိေတၱ ပသေႏၷန၊ ရတနာနံ ပူဇံ ကရံ။
ဇာတိေဒဝ မႏုေႆသု၊ လဒၶေဘာဂါ အသခၤယာ၊
အသခၤေယ လဘိတြာန၊ ဝရံ နိဗၺာန ပါပုဏိ ံ ။ ။
သဒၶါစိေတၱ ပသေႏၷန- သဒၶါယိုဖိတ္ ၾကည္ညိုစိတ္ျဖင့္၊ ရတနာနံ-ဘုရားတရားသံဃာအားျဖင့္ သံုးပါးေသာ အျမတ္ရတနာတို႔အား၊ ပူဇံ- ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျခင္းကို၊ ကေရ-ျပဳလုပ္ပါေပ၏၊ ေတ-ထိုရတနာသံုးပါးအား ယံုၾကည္စြာ ပူေဇာ္သူတို႔သည္၊ ဇာတိေဒဝမႏုေႆသု- လူအျဖစ္ နတ္အျဖစ္တို႔၌၊ လဒၶေဘာဂါ-ရရွိအပ္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔သည္၊ အသခၤယာ-မေရတြက္နိုင္ကုန္၊ အသခၤေယ-မေရတြက္နိုင္ကုန္ေသာ၊ ေဘာေဂ-စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔ကို၊ လဘိတြာ-ရၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ပစၦိေမ-ေနာက္ဆံုးဘဝ၌၊ ဝရံ-အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ၊ နိဗၺာနံ- ေအးျငိမ္းရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္သို႔၊ ပါပုဏိ-ေကာင္းစြာမေသြ ေရာက္ၾကရေလကုန္သတည္း။

ရတနာသံုးပါး ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယုံၾကည္ျခင္းဟူေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ သံသရာတလႊား ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ သံသရာခရီးသြားသည့္အခါ မိမိတို႔သံုးစြဲရန္ ကုသိုလ္တည္းဟူေသာ ရိကၡာထုပ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ဖြဲ႔ထုပ္ၾကပါေလေလာ့၊ ထိုသို႔ ကုသိုလ္ရိကၡာထုပ္ကို ရွာမွီးျခင္းသည္ ယခုၾကံဳေနရသည့္ လက္ရွိဘဝ၌သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေပ၏။ ဘဝတစ္ပါး၌ သံသရာ ရိကၡာထုပ္ဖို႔ အခြင့္သာမည္ မဟုတ္ေပ။ ကုသိုလ္ရိကၡာ မပါခဲ့သည္ရွိေသာ္ အလြန္ဆင္းရဲလွေပ၏။

*သဒၶါ ဗႏၶတု ပါေထယ်ံ၊ တေဒသနံ ဣေဓဝဟိ။
ဘဝႏၱေရ နလေဗၻယ်၊ အပါေထယ်ာတိ ဒုကၡိေတာ။
သဒၶါ-သဒၶါယ=သဒၶါတရားျဖင့္၊ ပါေထယ်ံ-သံသရာအတြက္ ကုသိုလ္ရိကၡာထုပ္ကို၊ ဗႏၶတု-ဖြဲ႔ထုပ္ပါေလာ့၊ တေဒသနံ-ထိုသို႔ ကုသိုလ္ရိကၡာထုပ္ကို ရွာမွီးျခင္းသည္၊ ဣေဓဝဟိ-ယခုလက္ရွိ ဘဝ၌သာလွ်င္၊ ေဟာတိ-အခါအခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ေပ၏။ ဘဝႏၱေရ-ဘဝတစ္ပါး၌၊ န လေဗၻယ်-ရိကၡာထုပ္ဖို႔ အခြင့္သာမည္ မဟုတ္ပါေပ၊ အပါေထယ်ံ- သံသရာအတြက္ ကုသိုလ္ရိကၡာ မပါရွိေသာ္၊ အတိဒုေကၡာ-အလြန္ဆင္းရဲလွေပသတည္း။ ။ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးေကာင္းသားအမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ သာသနာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ၾကံဳလည္း ၾကံဳၾကပါသည္၊ ၾကိဳက္လည္း ၾကိဳက္ၾကသည္။ သဒၶါတရား မရွိသူမ်ားသည္ သာသနာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ၾကံဳပင္ၾကံဳေသာ္လည္း မၾကိဳက္နိုင္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဒၶါတရားသည္ အထူးအေရးၾကီးလွ အေျခခံက်လွေပသည္။ သဒၶါႏွင့္ပညာ ညီတူညီမွ် ရွိသင့္သည္။ သဒၶါတရားသာ အားေကာင္းျပီး ပညာဥာဏ္မရွိပါက အခ်ီးအႏွီး မၾကည္ညိုသင့္ေသာ ေနရာ၌ ၾကည္ညို တတ္သည္။ မ်က္ကန္း ယံုၾကည္မွဳကို ဗုဒၶဘာသာက အားမေပးပါ။ ပညာဥာဏ္ၾကီးျပီး သဒၶါတရားေခါင္းပါးသူသည္ အထူးသျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္လဲ တတ္ျပန္ပါသည္။ ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဆးလြန္နာကို ေနာက္ေနာင္ ေဆးဆရာတို႔ ဥာဏ္ၾကီးသူတို႔ မိုက္မဲ ေကာက္က်စ္လွ်င္ ေဆးမမီနိုင္ေပ။ ေလာကၾကီး ပ်က္စီးဖို႔သာ ဦးတည္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဒၶါပညာ ႏွစ္ပါး ညီမွ်စြာ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ဘဝလိုရာခရီး ပိုမိုျပီးေျမာက္နုိင္ေပသည္။
၁။ ဗလဝသေဒၶါ ဟိ မႏၵပေညာ မုဓပၸသေႏၷာ ေဟာတိ၊ အဝတၳဳသၼိ ံ ပသီဒတိ။
၂။ ဗလဝပေညာ မႏၵသေဒၶါ ေကရာဋိကပကၡံ ဘဇတိ၊ ေဘသဇၨ သမုဌိေတာ ေရာေဂါဝိယ အေတကိေစၦာ ေဟာတိ။ (ဥာဏ္ရွိ ေယာက်ာၤး၊ မွားလတ္ေသာခါ၊ ေဆးလြန္နာကို၊ ဆရာေနာက္ဆက္၊ အကုခက္သို႔၊ ဖ်က္၍အျမဲ၊ ျပင္နိုင္ခဲ၏။) (မဃေဒဝ)။
၃။ ဥဘိႏၷံ သမတာယ ဝတၳဳသၼိ ံ ေယဝ ပသီဒတိ။ (သုတ္မဟာဝါ အဌကထာ ႏွာ ၃၇၇)။
၁။ သဒၶါ အားၾကီး၊ ပညာနည္း၊ ခ်ည္းႏွီး ၾကည္ညိုတတ္ေလသည္။
၂။ ပညာအားၾကီး၊ သဒၶါနည္း၊ သူလည္း ေကာက္က်စ္တတ္ေပသည္။
၃။ သဒၶါပညာ၊ မွ်ေသာခါ၊ လိုရာကိစၥ ျပီးနိုင္သည္။ (ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ စြယ္စံုျပည့္ဝေသာ လူသားျဖစ္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး ႏွလံုးသား၏ မြန္ျမတ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား(Noble Qualities of the heart or Noble Qualities of Emotion) ႏွင့္ သံုးသပ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္၏ အရည္အေသြး(Qualities of Mind) မ်ား ညီတူညီမွ် ဆည္းပူျဖည့္တင္းသင့္ေပသည္။ ႏွလံုးသား၏ အရည္အေသြးမ်ားဟုဆိုရာ၌ သနား ၾကင္နာတတ္ျခင္း ကရုဏာ(Compassion), ေမတၱာတရားထားျခင္း(Loving-kindness), ေထာက္ ထားညွာတာတတ္ျခင္း (Kindness), သီခံတတ္ျခင္း (Tolerance), ယံုၾကည္ခ်က္သဒၶါႏွင့္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း (Faith or Confidence and Charity) စေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ႏွလံုးသား၏ အရည္ အခ်င္းမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ စိတ္၏ အရည္အေသြး(Qualities of Mind) မွာ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ ေဝဖန္တတ္ေသာ ဥာဏ္ပညာသာ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ လူသားတစ္ေယာက္သည္ ႏွလံုးသား၏ အရည္ေသြးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ အသိဥာဏ္တိုးတက္မွဳကို လ်စ္လ်ဳ႕ရွဳပါက သေဘာထားျပည့္ဝသည့္ သူေတာ္ေကာင္း လူအၾကီး(a good-harted fool) ဟု သတ္မွတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ တဖန္ ႏွလံုးသားမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳလ်က္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ဥာဏ္၏ေစစားရာ စိတ္၏ အရည္အေသြး(Qualities of Mind)ကိုသာ အေလးထားေဆာက္ရြက္ပါလွ်င္ ၾကင္နာမွဳ ႏွလံုးသားကင္းမဲ့ေသာ သဒၶါတရား ေခါင္းပါးေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ပညာတတ္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္တစ္ဦးသာ(a hard-hearted intellectual person without feeling for others) ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြယ္စံုျပည့္ဝသည့္ လူသားျဖစ္ရန္ ႏွလံုးသား၏ မြန္ျမတ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား(Noble Qualities of the heart or Noble Qualities of Emotion) ႏွင့္ သံုးသပ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္၏ အရည္အေသြး(Qualities of Mind) မ်ား ညီတူညီမွ် ျဖည့္တင္းၾကရေပမည္။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္အရ ထိုအရည္အေသြး ႏွစ္မ်ိဳးတို႔ကို သီးျခားစီ ခြဲမထုတ္ဘဲ ဒြန္တြဲကာ ျဖည့္ပါမွ တကယ့္အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ လူသား တစ္ဦးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တတိယ အေမး အေျဖ
၃။ ကိ ံ ပန ဘေႏၱ ေဒဝါနံ သုပၸတိဌိတသခၤါတံ။( ဘေႏၱ-ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ေဒဝါနံ-နတ္တို႔၏၊ သုပၸတိဌိတသခၤါတံ- ေကာင္းစြာတည္တံ့သူဟု ဂုဏ္တင္ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာ သူဟူသည္၊ ကိ ံပန- အဘယ္ပါနည္း။(ရဟန္းအေမး)။
သာေခါ ပနႆ သဒၶါ နိဝိဌာ ေဟာတိ၊ မူလဇာတာ ပတိဌိတာ ဒဠွာ အသံဟာရိယာ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏနဝါ ေဒေဝနဝါ မာေရနဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ၊ ဣဒံ ေခါ ဘိကၡဳ ေဒဝါနံ သုပၸတိဌိတသခၤါတံ။
အႆ-သဒၶါတည္းဟူေသာ လာဘ္ရွိသူ၏၊ သာ ပန သဒၶါ-ထိုသဒၶါတရားသည္၊ နိဝိဌာ-စိတ္၌ စြဲျမဲစြာ တည္သည္၊ မူလဇာတာ- ေသာတာပတၱိမဂ္ အဂၤါဟူဘိ၊ အျမစ္အရင္းရွိသည္၊ ဒဠွာ-ခိုင္ျမဲသည္၊ သမေဏနဝါ-ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼေဏနဝါ-ျဗဟၼဏသည္လည္းေကာင္း၊ ေဒေဝနဝါ-နတ္သည္လည္းေကာင္း၊ မာေရနဝါ-မာရ္နတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼဳနာဝါ-ျဗဟၼာမင္းသည္လည္းေကာင္း၊  ေလာကသၼိ ံ၊ သတၱေလာက၌၊  ေကနစိဝါ- တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္လည္းေကာင္း၊ အသံဟာရိယာ-မေရြ႕လ်ားေစတတ္ မပယ္ရွားအပ္သည္၊ ေဟတိ-ျဖစ္၏။ ဘိကၡဳ-ရဟန္း၊ ဣဒံ- ဤမေရြ႕လ်ားေစနိုင္ ခိုင္ခံ့တည္ျမဲေသာ သဒၶါတရားသည္ပင္၊ ေဒဝါနံ-နတ္တို႔၏၊ သုပၸတိဌိတ သခၤါတံ- ေကာင္းစြာတည္တဲ့ေသာ လာဘ္ဟုဆိုအပ္ေသာ အရာပင္တည္း။ (ဗုဒၶအေျဖ)။
နတ္တို႔က ေကာင္းစြာ တည္တံ့သည့္ သဒၶါတရားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါဟု ခ်ီးက်ဴးျခင္းသည္ မည္သူကမွ် မပယ္ဖ်က္နိုင္သည့္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ သဒၶါတရားမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါဟု ဆိုလိုေၾကာင္းကို ျမတ္ဗုဒၶက ရဟန္း၏ အေမးကို အေျဖေပးေတာ္မူ၏။ (ဤစကားရပ္ျဖင့္ အနည္းဆံုး ေသာတာပန္အဆင့္ သဒၶါတရားမ်ိဳးအထိ အားထုတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။)

သဒၶါေလးမ်ိဳး
ဗုဒၶစာေပ၌ သဒၶါေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုသဒၶါေလးမ်ိဳးတို႔ကား
၁။ ပသာဒ သဒၶါ
ၾကည္ညိုဖြယ္ရာ အာရံု၌ ၾကည္လင္မွဳ၊ ယံုၾကည္မွဳ ျဖစ္ကာမွ် အားနည္းေသာ သဒၶါတရားသည္ ပသာဒ သဒၶါမည္၏။
(မွတ္ခ်က္။ မိစၦာဒိဌိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သူတို႔၏ တပည့္မ်ားက ၾကည္ညိုေသာ အရာမ်ိဳးသည္ မုဒၶပသႏၷ အခ်ည္းႏွီး ၾကည္ညိုမွဳ) ဟု ပါဠိစာေပ၌ သံုးႏွဳန္း၏။ သဒၶါ အစစ္ မဟုတ္၊ တရားကိုယ္မွာ ေမာဟသာ ျဖစ္သည္)။
၂။ ၾသကပၸန သဒၶါ
ဘုရားတရားသံဃာ ဟူ၍ ဆိုအပ္သည္ရွိေသာ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသဒၶိယစေသာ အကုသိုလ္ တရား တို႔က မလႊမ္းမိုးနိုင္ေလာက္ေအာင္ မတုန္မလွဳပ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္သည့္ အားၾကီးေသာ ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္တို႔၏ သဒၶါတရားသည္ ၾသကပၸန သဒၶါ မည္၏။ (ဒါန ျပဳရာ၌ ပသာဒ သဒၶါ အဆင့္ကိုလြန္၍ ၾသကပၸန သဒၶါအဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမည္။)။
၃။ အာဂမ သဒၶါ
ဘုရားျဖစ္ဖို႔ နိယတဗ်ာဒိတ္ပန္း ပန္ဆင္သည့္ အခါမွစ၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္အထိ ဘုရားေလာင္းတို႔၏ အစဥ္တစိုက္ မတြန္႔မဆုတ္ ေရွ႕ေဆာင္သြားသည့္ (ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္ဘဲ တသမတ္တည္း ဆိုက္ေရာက္လာသည့္) သဒၶါမ်ိဳးသည္ အာဂမ သဒၶါမည္၏
၄။ အဓိဂမသဒၶါ
သစၥာေလးပါး သိျမင္သည့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔အား အရိယာမဂ္ကို ရျခင္းျဖင့္ ရရွိအပ္ေသာ သဒၶါသည္ အဓိဂမ သဒၶါမည္၏။ (အရိယာတို႔၏ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေလာကုတၱရာ သဒၶါပင္တည္း။)။

ဤတတိယ အေမးအေျဖလာ သုပၸတိဌိတသခၤါတ သဒၶါ- တည္တ့ံခိုင္ျမဲသည့္ သဒၶါဟူသည္ မည္သည့္ သမဏ ျဗဟၼဏ နတ္ျဗဟၼာတို႔က သဒၶါတရားပ်က္ျပားသြားေအာင္ ဆုတ္ယုတ္သြားေအာင္ မစြမ္းနိုင္သည့္ အရိယမဂ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အဓိဂမ သဒၶါ ကိုပင္ ဆိုလ္ိုရာ ေရာက္ေပသည္။ နတ္တို႔က ထိုကဲ့သို႔ေသာ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လူ႔ဘဝကို ေတာင္းတၾက၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေပသည္။

သာဓကဝတၳဳ
ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက သူဆင္းရဲ ကုဌနူနာေရာဂါသည္ သုပၸဗုဒၶသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ ေသာတာပန္တည္သြားခဲ့ေလ၏။ သူ၏ သဒၶါတရားကို အကဲစမ္းၾကည့္ခ်င္ေသာ သိၾကားမင္းက သုပၸဗုဒၶအား ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ သိမ္းသြင္းခဲ့ေလ၏။ သိၾကားမင္းက "ေဟ့ သုပၸဗုဒၶ၊ မင္းမွာလဲ အလြန္ဆင္းရဲလိုက္တာ၊ ငါ မင္းကို ခ်မ္းသာသြားေအာင္ ေရႊေငြ ဥစၥာရတနာေတြ ေမးမယ္၊ ဘုရားကို ဘုရားမဟုတ္ဘူးလို႔သာေျပာ၊ တရားကို တရားမဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာ၊ သံဃာကို သံဃာကို သံဃာစစ္ သံဃာမွန္ မဟုတ္ဘူးလို႔သာေျပာ၊ အဲလိုေျပာရင္ ငါ မင္းကို ရတနာ ေရႊေငြ ေျမာက္မ်ားစြာ ေပးမယ္" ဟု သိမ္းသြင္းခဲ့ဖူး၏။
သို႔ေသာ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ အဓိဂမသဒၶါ ရွိေသာ သုပၸဗုဒၶက" ငါ့မွာ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ ရတနာခုနစ္ပါး ရွိတဲ့အတြက္ ငါသူဆင္းရဲမဟုတ္ဘူး၊ ငါခ်မ္းသာတယ္၊ ရတနာသံုးပါး၏ စစ္မွန္မွဳကို ငါ ဘယ္ေသာခါမွ ရတနာစစ္ ရတနာမွန္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္" ဟု သိၾကားမင္းအား ေျပာလိုက္ေလ၏။ သိၾကားမင္းမွန္းသိျပီးသည့္ေနာက္ "သင္လို သိၾကားမိုက္ အရာ အေထာင္မက ဘယ္ေလာက္ဖ်က္ဖ်က္ ဘုရားတရားသံဃာ၌ စြဲျမဲစြာတည္ေသာ ငါ့ သဒၶါတရား ပ်က္လိမ့္မည္မဟုတ္" ဟု ၾကိမ္းဝါးျပီး သုပၸဗုဒၶက သိၾကားမင္းကို ေမာင္းမဲပစ္ခဲ့ေလ၏။
ထိုအေၾကာင္းအေၾကာင္းကို သိၾကားမင္းက ျမတ္ဗုဒၶအား ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဘုရားရွင္ကလည္း "သုပၸဗုဒၶ၏ သဒၶါမ်ိဳးကို သင္ကဲ့သို႔ေသာ သိၾကား ေျမာက္မ်ားစြာက ဘယ္လို လာဖ်က္ဖ်က္ မပ်က္နိုင္သည့္အေၾကာင္း၊ အလြန္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲလွေၾကာင္းကို" သိၾကားမင္းအား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သုရမၺဌ ဟူေသာ အညတိတၳိ တစ္ေယာက္သည္လည္း ျမတ္ဗုဒၶအား ဆြမ္းအိမ္ပင့္ကပ္ဖူးသည္။ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာအျဖစ္ျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶက သုရမၺဌအား ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ အနိစၥ(အျမဲမရွိ)၊ ဒုကၡ(ဆင္းရဲ)၊ အနတၱ(အစိုးမရ) ပုံတို႔ကို သစၥာဆိုက္ေအာင္ ေဟာေတာ္မူသည့္အဆံုး၌ ေသာတာပန္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ သူ႔အိမ္မွ ျပန္ၾကြသြားေသာအခါ မာရ္နတ္က ဘုရားေယာင္ ေဆာင္ျပီး လာေရာက္က ဤသို႔ေျပာေလသည္။ " သုရမၺဌ၊ ခုနက အလံုးစုံေသာ ခႏၶာငါးပါးတရားေတြဟာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱလို႔ ေဟာခဲ့တယ္၊ ေအး… ဒါေပသိ အခ်ိဳ႕ ျမဲတဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့ မိမိကိုယ္ကို အလိုလိုက္တဲ့ ခႏၶာေတြ ရွိတယ္၊" ဟု ေျပာေလ၏။
ဤကဲ့သို႔ လာေျပာသည္ကို သာမန္ သဒၶါတရား ရွိသူဆိုလွ်င္ ယံုလိုက္မည္ ေသခ်ာ၏။ သုရမၺဌ ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္သာ မယံုၾကည္ေပ။ သုရမၺဌ စဥ္းစားသည္မွာ" ေအာ္ ဘယ့္ႏွယ္ပါလိမ့္၊ ဒီစကား တယ္ ဝန္ေလးပါလား၊ ဘုရားဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ စကားႏွစ္ခြန္း ေျပာရိုးထံုးစံမရွိ၊ ငါ့ကို ေဟာခဲ့တာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေဟာခဲ့တာ၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မွားတယ္မရွိ၊ ငါ ကိုယ္တိုင္လည္း တကယ္ သူေဟာတဲ့ တရားကို လက္ေတြ႔ သိျမင္ခဲ့ေလျပီ၊ ဒီပုဂၢိဳလ္ ဘုရားေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ မာရ္နတ္ပဲ ျဖစ္ရမယ္၊ သင္ မာရ္နတ္ မဟုတ္ဘူးလား " ဟု ေမးေသာအခါ မာရ္နတ္သည္ အျဖစ္ မွန္ကို ဝန္ခံရေလ၏။
အထက္ျပဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း သုပၸတိဌိတ- တည္တံ့ ခိုင္ျမဲသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ဖို႔ရန္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ဖို႔၊ မဂ္ျဖင့္ ျပီးေသာ သဒၶါ(အဓိဂမသဒၶါ) ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သုပၸဗုဒၶ သုရမၺဌတို႔၏ သဒၶါသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဓိဂမ သဒၶါ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူကမွ် မဖ်က္ဆီးနိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သဒၶါတရား ပိုင္ဆိုင္ထားသူတို႔သည္ ဘာသာျခားတို႔က လာေရာက္သိမ္းသြင္းေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာမွ အျခားဘာသာသို႔ ေျပာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ဤ အဆင့္ေရာက္မွ စိတ္ခ်ရေပသည္။ ပုထုဇဥ္တို႔၏ သဒၶါတရားသည္ စိတ္မခ်ရေသးေပ။ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ အဓိဂမ သဒၶါ ရွိသူမ်ိဳးကို သုပၸတိဌိတ-ေကာင္းစြာတည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျပီး ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ဘဝ၊ ထိုသဒၶါမ်ိဳးကို နတ္တို႔က ဂုဏ္တင္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလသည္။

လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ၾကပါေစ
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ရရွိထားေသာ လူ႔ဘဝသည္ သာမည မဟုတ္၊ နတ္တို႔ကပင္ ေတာင္းတအပ္သည့္ ဘဝ၊ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ယူအပ္ေသာ ဘဝ၊ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း မႏုႆတၱ ဒုလႅဘ အျဖစ္ျဖစ္ ဂုဏ္တင္ေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ ဘဝျဖစ္ေပသည္။ တကယ့္ အစစ္မွန္ ဘဝမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေပသည္။ စစ္မွန္သည့္ အဖိုးတန္ ရတနာကို အသံုးမခ်တတ္၊ အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ တန္ဘိုးမဲ့သကဲ့သို႔ စစ္မွန္သည့္ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္သည့္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံု ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ရထားသည့္ လူ႔ဘဝ ရတနာၾကီးကို အလြဲ သံုးစား မလုပ္ဘဲ အက်ိဳးရွိရွိ သံုးစြဲတတ္ေအာင္ တန္ဘိုးတက္ေအာင္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေအာင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္နိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ေမတၱာျဖင့္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
စာျပီး။ July 19, Friday, 2013,  (၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔)


Tuesday, July 16, 2013

နတ္တို႔ ေတာင္းတ လူ႕ဘဝမနုႆတၱ ဒုလႅဘ

ဒုလႅဘ ဟူသည္မွာ ခဲယဥ္းျခင္း၊ ရခဲျခင္းျဖစ္၏။ ယင္းဒုလႅဘသည္ (၁) ဘုရားပြင့္ေတာ္မူသည့္ အခြင့္ေကာင္း ကာလေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ျခင္း၊ (၂) (အသိဥာဏ္ရွိသည့္) လူ႔ဘဝကို ရျခင္း၊ (၃) ရွင္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရခဲျခင္း၊ (၄)သဒၶါ အစရွိသည့္ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ (၅) သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားျခင္း ဟူ၍ ငါးပါး ရွိသည္။
(၁) ဗုဒၶဳပၸါေဒါ ဒုလႅေဘာ၊ (၂) မနုႆတၱဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ၊ (၃) ပဗၺဇၨိတဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ၊ (၄) ဒုလႅဘာ သဒၶါသမၸတၱိ၊ (၅) သဒၶမၼသဝနံ အတိဒုလႅဘံ။

ထိုငါးပါးတို႔တြင္ လူအျဖစ္ ရခဲလွပံုကို ဥပမာေဆာင္ျပ ႏွိဳင္းယွဥ္ထားသည္လည္း ရွိပါ၏။
လြန္စြာ ခြန္အားဗလေကာင္းေသာ လူသန္ၾကီး တစ္ေယာက္သည္ အေပါက္တစ္ေပါက္သာရွိေသာ လွည္းထမ္းပိုးကို မဟာသမုဒၵရာသို႔ ယူေဆာင္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ လွိဳင္းေခါင္းျဖဴ လွိဳင္းေခါင္းမြဲတို႔ တသဲသဲရိုက္ခတ္ေနေသာ မဟာသမုဒၵရာၾကီး၏ အလယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပစ္ခ်လိုက္၏။ ထိုသို႔ပစ္ခ်လိုက္ေသာအခါ ယင္းသမုဒၵရာၾကီးထဲတြင္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရေသာ လိပ္ကန္းၾကီး တစ္ေကာင္ရွိ၏။ ထိုလိပ္ၾကီးသည္လည္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာၾကာျမင့္မွ တစ္ခါတစ္သာ ေရေပၚသို႔ေခါင္းျပဴ ေပၚလာသည္ဟူ၏။ လူသန္ၾကီးပစ္ခ်လိုက္ေသာ လွည္းထမ္းပိုးႏွင့္ အႏွစ္တရာမွ တစ္ၾကိမ္ေလာက္သာ ေပၚလာေသာ လိပ္ကန္းၾကီး ဦးေခါင္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ၾကံဳၾကိဳက္လ်က္ စြပ္မိျပီးသား ျဖစ္သြား၏။ ယင္းကဲ့သို႔ လြန္စြာ ၾကံဳၾကိဳက္ျခင္းကို ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအရာမ်ိဳး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔ဘဝ ရခဲလွပံုကို သတိသံေဝဂဥာဏ္ ထင္စြာျဖစ္ရန္ ယင္းကဲ့သို႔ ထင္သာျမင္သာေသာ ဥပမာျဖင့္ ထုတ္ေဆာင္ျပ၏။

*အၾကင္ေယာက်ာၤး၊ အားၾကီးသသူ၊ တစ္ဦးလူသည္၊ ေခါင္းျဖဴေခါင္းမြဲ၊ သဲသဲဝွန္ၿဖိဳး၊ လွိဳင္းတံပိုးျဖင့္၊ ရိုက္ၾကိဳးထန္စြာ၊ မဟာသမုဒၵ၊ ေဝမဇၥ်ႏွိဳက္၊ ဧကဆိဂၢဠ၊ တစ္ေပါက္မွ်ရွိ၊ ၾကီးဘိျဖိဳးျဖိဳး၊ လွည္းထမ္းပိုးကို၊ အားၾကိဳးမာန္ပါ၊ ပစ္ေသာခါဝယ္၊… ထင္ရာဝိုးဝါး၊ အသြားတိမ္းမင္း၊ ခၽြတ္ယြင္းေသြဖည္၊ လိပ္ကန္းသည္လွ်င္၊ ရက္ရွည္မ်ားစြာ၊ တစ္ရာတစ္ရာ၊ ႏွစ္လြန္ၾကာမွ၊ ေပၚ၍လာေသာ္၊ ဧကာဆိဒၵ၊ ထိုယုဂဝယ္၊ အႏၶအကၡိ၊ မ်က္စိမလွ၊ ဂီဝလည္မွာ၊ စြပ္မိရာ၏။

လူ႔ရြာတစ္ဆစ္၊ လူ႔အျဖစ္ကား၊ စင္စစ္ထို႔ထက္၊ ဆထက္ေထာင္ရာ၊ မကစြာေအာင္၊ ျဖစ္လာခဲလွ၊ ဒုလႅဘတည့္။(မဃေဒဝ-၃၂၆)။

အထက္ပါ ျပဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း လူ႔ဘဝကား အလြန္တရာရခဲလွ၏။ အႏွစ္တရာမွ တစ္ၾကိမ္သာ ေပၚလာသည့္ လိပ္ကန္းၾကီး တစ္ေပါက္သာရွိေသာ ထမ္းပိုး ၾကံဳၾကိဳက္စြာ စြပ္မိသည္ထက္ပင္ အဆ ရာေထာင္မက ပိုမိုခဲယဥ္းလွ၏။ ဓမၼပဒတြင္လည္း "လူ႔အျဖစ္ကို ရျခင္းသည္ ခဲယဥ္း၏၊ သတၱဝါတို႔ အသက္ရွင္ရျခင္းသည္လည္း ခဲယဥ္းလွ၏၊ သူေတာ္ေကာင္း တရား နာၾကားရျခင္းသည္ ခဲယဥ္းလွ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေပၚေတာ္မူျခင္းသည္ ခဲယဥ္းလွ၏" ဟု ခဲယဥ္းျခင္း တရားေလးပါးကို ေဟာထားေတာ္မူေသး၏။  

မိမိတို႔သည္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ လူျဖစ္လာၾကသည္။ လိပ္ကန္း ထမ္းပိုးေပါက္စြပ္မိသည့္ ပမာ လူျဖစ္လာၾကရသည့္ မိမိတို႔၏ လူ႔ဘဝေလးကို တန္ဘိုးရွိေအာင္ အသံုးခ်တတ္ရမည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔သည္ လူမျဖစ္ဘဲ အျခားဒုဂၢတိဘဝ ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ လူ႔ဘဝရရန္ ေရာက္ရန္အလြန္ပင္ခဲယဥ္းပါသည္။ ေျမမွဳန္က ေရႊမွဳန္႔ျဖစ္လာျခင္းသည္ အလြန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၾကာေညာင္းလွပါသည္။ အပါယ္ဒုဂၢတိေရာက္ၾကပါလွ်င္ လူဘဝျပန္ရရန္ အလြန္ခဲယဥ္းေနေပလိမ့္မည္။

အျမတ္ဆံုးလူ႔ဘဝ ဆံုးရွဳံးမွဳ မရွိေအာင္ အားထုတ္သင့္ပါသည္။ လူ႔ဘဝ ဆံုးရွဳံးသြားၾကျပီဆိုလွ်င္ လူ႔ဘဝ ျပန္ရဖို႔ မလြယ္ကူလွေၾကာင္းကို "နခသိခ"သုတ္၌ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာထားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
တစ္ခါတုန္းက ျမတ္ဗုဒၶက လက္သည္းေပၚမွာ ေျမမွဳန္ေလးမ်ားတင္ျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေမးေတာ္မူခဲ့ဖူးသည္။" ခ်စ္သားရဟန္းတို႔၊ ေဟာဒီ ငါ့ဘုရား လက္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေျမမွဳန္ေလးနဲ႔ ဒီမဟာပထဝီ ေျမၾကီးမွ ေျမမွဳန္တို႔ ဘယ္အရာက မ်ားပါသလဲ"ဟု ေမးေတာ္မူေသာအခါ…
"ရွင္ေတာ္ဘုရားလက္ေတာ္မွ ေျမမွဳန္ကေလးက မေျပာပေလာက္ဖြယ္ အနည္းငယ္မွ်သာ၊ မဟာပထဝီ ေျမၾကီးကသာ အဆ ရာေထာင္မက သာလြန္မ်ားလွပါတယ္" ဟု ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ "ခ်စ္သားတို႔၊ အဲဒီလိုပဲ အပါယ္ေလးဘံု ေရာက္ၾကတဲ့ သတၱဝါေတြက မဟာပထဝီ ေျမၾကီးေလာက္ မ်ားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလ လူ႔ျပည္ေရာက္တဲ့သူေတြဟာ ေဟာဒီ ငါဘုရားလက္သည္းခြန္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေျမမွဳန္ေလးေလာက္ အင္မတန္ နည္းပါတယ္"ဟု ဘုရားရွင္က ဥပမာျဖင့္ လူ႔ဘဝ ရခဲလွပံုကို ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။

လူ႔အျဖစ္ကို နတ္တို႔ကပင္ အားက်ၾက၏၊ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ပရမတၳ-မနုႆ ဟူေသာ မြန္ျမတ္ေသာ လူအျဖစ္ျဖင့္ အထက္တန္းက်သည့္ ကုသိုလ္မ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္းရွိၾက၏။ လူ႔ဘဝသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျဖစ္ပြားတိုးတက္ရာ ပုညေခတ္ၾကီးပင္ ျဖစ္၏။ ထို လူ႔ဘဝ ပုညေခတ္ၾကီး၌ မြန္ျမတ္ျပီး အထက္တန္းက်သည့္ ကုသို္လ္မ်ိဳးကို လုပ္ခြင့္ပိုမိုရေသာေၾကာင့္ လူ႔ဘဝကို နတ္တို႔က စုေတခါနီးမွာ ခ်ီးမြမ္းၾက၊ လူ႔ဘဝသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ဖို႔ အျခား နတ္မ်ားက အားေပးတိုက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္းကို ျမတ္ဗုဒၶက ဣတိဝုတ္ ပါဠိေတာ္ ပဥၥပုဗၺနိမိတၱသုတ္၌ ေဟာထားေတာ္မူ၏။


ဣတိဝုတ္ ပါဠိေတာ္လာ ပဥၥပုဗၺနိမိတၱသုတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ ေလ့လာ တင္ျပမည္။

ေမတၱာျဖင့္
ပညာရိပ္သာဆရာေတာ္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

Sunday, July 14, 2013

ပညာရိပ္သာ၏ ခံယူခ်က္

ရိုးရိုးနဲ႔ ၊ ရဲရဲ
အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အားခဲ၊
တဝမ္းနဲ႔တစိတ္ထဲ၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဖို႔ အျမဲ။

ပညာလည္းရွိ၊ ေခတ္လည္းၾကည့္၊ ယုတၱိရွာတတ္ေစ။
သုတပညာ၊ အရာရာ၊ ဘယ္ခါမလပ္၊ ရွာေဖြအပ္။ပညာရိပ္သာ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
(Triple Dip, Double M.A, Ph.D)
ပရိယတၱိသာမေဏေက်ာ္
ဝိနယမဟာသူရသာမေဏေက်ာ္
သုေဗာဓကသာမေဏေက်ာ္
သုေဗာဓကဓမၼာစရိယ
သာသနဓဇဓမၼာစရိယ
ဝိနယဝိဒူ
အဂၤုတၱရနိကာယဝိဒူ

ပညာရိပ္သာေက်ာင္း
ယူအီးတိုးခ်ဲ႕(၁) ရပ္ကြက၊္(၅၀ ေကြ႕အနီး)
ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
dr.sutacara@gmail.com
ဖုန္း ၀၉-၄၃၀၆၄၉၆၉