" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, December 19, 2012

သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃)အရွင္ေမာဂၢလန္မေထရ္စီရင္ ေရးသားအပ္ေသာ ပါဠိအဘိဓာန္က်မ္းမွ တိုင္းၾကီး ၂၁ တိုင္း

(၁) ကုရုတိုင္း၊ ၂။ သကၠတိုင္း၊ ၃။ ေကာသလတိုင္း၊ ၄။ မဂဓတိုင္း၊ ၅။ သိဝိတိုင္း၊ ၆။ ကလိဂိ ၤတိုင္း၊ ၇။ အဝႏၱိတိုင္း၊ ၈။ ပဥၥာလတိုင္း၊ ၉။ ဝဇၨီတိုင္း၊ ၁၀။ ဂႏၶာရတိုင္း၊ ၁၁။ ေစတီတိုင္း၊ ၁၂။ ဝဂၤတိုင္း၊ ၁၃။ ဝိေဒဟတိုင္း၊ ၁၄။ ကေမၻာဇတိုင္း၊ ၁၅။ မဒၵတိုင္း၊ ၁၆။ ဘဂၢတိုင္း၊ ၁၇။ အဂၤတိုင္း၊ ၁၈။ သီဟဠတိုင္း၊ ၁၉။ ကသၼိရတိုင္း၊ ၂၀။ ကာသိတုိင္း၊ ၂၁ ပ႑ဝတိုင္း
ပံု ဗဟုေတၱ ကုရုသကၠာ၊ ေကာသလာ မဂဓာ သိဝီ၊
ကလိဂၤါဝႏၱိ ပဥၥာလာ၊ ဝဇၨီ ဂႏၶာရ ေစတေယာ။
ဝဂၤါဝိေဒဟာ ကေမၻာဇာ၊ မဒၵါ ဘဂၢဂၤ သီဟဠာ၊
ကသၼိရာ ကာသိ ပ႑ဝါဒိ၊ သိယ်ံဳ ဇနပဒႏၱရာ။ (ဘူက႑- ဘူမိဝဂ္)။

ျပည္ ၂၀
၁။ ဗာရာဏသီျပည္၊ ၂။ သာဝတၳိျပည္၊ ၃။ ေဝသာလီျပည္၊ ၄။ မိထိလာျပည္၊ ၅။ အာဠဝီျပည္၊ ၆။ ေကာသမၺီျပည္၊ ၇။ ဥေဇၨနီျပည္၊ ၈။ တကၠသီလာျပည္၊ ၉။ စမၸါျပည္၊ ၁၀။ သာဂလျပည္၊ ၁၁။ သံသုမာရဂိရိျပည္၊ ၁၂။ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၊ ၁၃။ ကပိလဝတၳဳျပည္၊ ၁၄။ သာေကတျပည္၊ ၁၅။ ဣႏၵပတၳျပည္၊ ၁၆။ ဥကၠဌျပည္၊ ၁၇။ ပါဋလိပုတ္ျပည္၊ ၁၈။ ေဇတုတၱရျပည္၊ ၁၉။ သံကႆျပည္၊ ၂၀။ ကုသိနာရံုျပည္။
ဗာရာဏသီစ သာဝတၳိ၊ ေဝသာလီ မိထိလာဠဝီ၊
ေကာသမၺဳေဇၨနီေယာ တကၠ-သီလာ စမၸါစ သာဂလံ။
သံသုမာရဂိရံ ရာဇ-ဂဟံ ကပၸိလဝတၳဳစ၊
သာေကေတ မိႏၵပတၳနေဥၥာ-ကၠဌာ ပါတလိ ပုတၱကံ၊
ေဇတုတၱရဥၥ သကၤႆံ၊ ကုသိနာရာဒေယာ ပုရီ။ (ဘူက႑၊ ပူရဝဂ္)။

တိုင္း ႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား
တိုင္း                                          ျမိဳ႕ေတာ္
၁။ ကုရုတိုင္း                                          ဣႏၵပတၳျမိဳ႕ေတာ္
၂။ သကၠတိုင္း                                         ကပိလျမိဳ႕ေတာ္
၃။ ေကာသလတိုင္း                                  သာဝတၳိျမိဳ႕ေတာ္၊ သာေကတျမိဳ႔ေတာ္၊ ဥကၠဌျမိဳ႕ေတာ္
၄။ မဂဓတိုင္း                                         ရာဇျဂိဳဟ္ႏွင့္ ပါဋလိပုတ္ျမိဳ႕ေတာ္
၅။ သိဝိတိုင္း                                          ေဇတုတၱရျမိဳ႕ေတာ္
၆။ အဝႏၱိတိုင္း                                        ဥေဇၨနီျမိဳ႕ေတာ္
၇။ ဝဇၨီတိုင္း                                           ေဝသာလီျမိဳ႕ေတာ္
၈။ ဂႏၶာရတိုင္း                                        တကၠသီလာျမိဳ႕ေတာ္
၉။ ဝိေဒဟတိုင္း                                      မိထိလာျမိဳ႕ေတာ္
၁၀။ ဘဂၢတိုင္း                                        သံသုမာရဂိရိျမိဳ႕ေတာ္
၁၁။ အဂၤတိုင္း                                        စမၸါျမိဳ႕ေတာ္
၁၂။ မဒၵတိုင္း                                          သာဂလျမိဳ႕ေတာ္
၁၃။ ကာသိတိုင္း                                     ဗာရာဏသီျမိဳ႕ေတာ္
မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါ တိုင္းႏွင့္ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား တြဲစပ္လ်က္ ရွိၾကေသာ္လည္း ၁။ ပဥၥာလတိုင္း၊ ၂။ ေစတီတိုင္း၊ ၃၊ ဝဂၤတိုင္း၊ ၄။ ကေမၺာဇတိုင္း၊ ၅။ သီဟဠတိုင္း၊ ၆။ ကသၼိရတိုင္း၊ ၇၊ ပ႑ဝတိုင္း၊ ၈၊ ကလိဂၤတိုင္း တို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား မေတြ႕ရကုန္။ ထို႔ျပင္ ၁။ အဠဝီျပည္၊ ၂၊ ေကာသမၺီျပည္၊ ၃။ သံကႆျပည္၊ ၄။ ကုသိနာရံုျပည္ တို႔၏ တည္ရာ တိုင္းမ်ားလည္း မထင္ရွားၾကကုန္။

မဇၥ်ိမေဒသ အပိုင္းအျခား

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ေလ်ာက္ထားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ပေဒသပညတ္ေတာ္ျဖင့္ ပစၥ ႏၱရဇ္ အရပ္မွာ ရဟန္းငါးပါး ရွိလွ်င္ ရဟန္းခံခြင့္ ဘုရားရွင္က ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ ။
အနုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ သဗၺပစၥ ႏၱိေမသု ဇနပေဒသု ဝိနယဓရ ပဥၥေမန ဂေဏန ဥပသမၸဒံ။ (ဝိနည္း မဟာဝဂၢ ပါဠိေတာ္)။
ရဟန္းတို႔ အစြန္အဖ်ားတိုင္းနိုင္ငံမ်ား၌ ဝိနည္းဓိုရ္လွ်င္ ငါးပါးေျမာက္ေသာ ဂိုဏ္းျဖင့္ ရဟန္းျပဳျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။

အစြန္အဖ်ား တိုင္းနိုင္ငံတို႔ဆိုသည္မွာ
၁။ အေရွ႕အရပ္၌ ဂဇဂၤလနိဂုမ္း၊ ယင္းေနာက္ ၾကီးစြာေသာ အင္ၾကင္းပင္ၾကီးမ်ား စီတန္းေပါက္လွ်က္ရွိ၏။ ထိုမွ အျပင္ဘက္ကား အစြန္အဖ်ားတိုင္းနိုင္ငံတို႔ေပတည္း။ အတြင္းဘက္ပိုင္းကား မဇၥ်ိမေဒသ အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။
၂။ အေရွ႕ေတာင္ဘက္အရပ္၌ သလႅဝတီျမစ္ရွိ၏။ ထိုမွအျပင္ပကား အစြန္အဖ်ား နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။ အတြင္းဘက္ကား မဇၥ်ိမေဒသ အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။
၃။ ေတာင္ဘက္အရပ္၌ ေသတကဏၰိကနိဂုမ္းရွိ၏။ ထိုမွ အျပင္ပကား အစြန္အဖ်ား နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။ အတြင္းဘက္ကား မဇၥ်ိမေဒသ အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။
၄။ အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ထူဏမည္ေသာ ပုဏၰားရြာရွိ၏။ ထိုမွ အျပင္ပကား  အစြန္အဖ်ား နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။ အတြင္းဘက္ကား မဇၥ်ိမေဒသ အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။
၅။ ေျမာက္အရပ္၌ ဥသိရဒၶဇေတာင္ ရွိ၏။  အစြန္အဖ်ား နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။ အတြင္းဘက္ကား မဇၥ်ိမေဒသ အလယ္ပိုင္း နိုင္ငံတို႔ေပတည္း။

တၾတိေမ ပစၥႏၱိမာ ဇနပဒါ…
(၁) ပုရတၳိမာယ ဒိသာယ ဂဇဂၤလံနာမ နိဂေမာ၊ တႆ ပေရန မဟာသာလာ၊ တေတာ ပရာ ပစၥႏၱိမာ ဇနပဒါ၊ ၾသရေတာ မေဇၥ်။
(၂) ပုရတၳိမ ဒကၡိဏာယ ဒိသာယ သလႅဝတီ နာမ နဒီ၊ တေတာ ပရာ ပစၥႏၱိမာ ဇနပဒါ၊ ၾသရေတာ မေဇၥ်။
(၃) ဒကၡိဏာယ ဒိသာယ ေသတကဏၰိကံ နာမ နိဂေမာ။ တေတာ ပရာ ပစၥႏၱိမာ ဇနပဒါ၊ ၾသရေတာ မေဇၥ်။
(၄) ပစၦိမာယ ဒိသာယ ထူနံနာမ ျဗဟၼဏဂါေမာ၊ တေတာ ပရာ ပစၥႏၱိမာ ဇနပဒါ၊ ၾသရေတာ မေဇၥ်။
(၅) ဥတၱရာယ ဒိသာယ ဥသီရဒၶေဇာ ပဗၺေတာ၊ တေတာ ပရာ ပစၥႏၱိမာ ဇနပဒါ၊ ၾသရေတာ မေဇၥ်။
အနုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ သဗၺပစၥ ႏၱိေမသု ဇနပေဒသု ဝိနယဓရ ပဥၥေမန ဂေဏန ဥပသမၸဒံ။ (ဝိနည္း မဟာဝဂၢ ပါဠိေတာ္)။

မွတ္ခ်က္။ ။ ယင္း အဌကထာအဖြင့္၌ မဇၥ်ိမေဒသ အက်ယ္ဝန္းသည္ ယူဇနာ ကိုးရာ ရွိ၏ ။ အခ်ိဳ႕အရပ္၌ အခ်င္းယူဇနာ သံုးရာ က်ယ္လွ်က္ အခ်ိဳ႕အရပ္ကား ယူဇနာ ၂၅၀ က်ယ္ဝန္းသည္ဟု ဆို၏။ နယ္ပယ္ ပုံသ႑ာန္အားျဖင့္ မရိုးစည္ သဖြယ္ရွိျပီး အစြန္းႏွစ္ဘက္ အနည္းငယ္က်ဥ္းျပီး အလယ္၌ က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ အထက္ဆိုအပ္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႔ျပမ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဏာစက္ ဓမၼစက္ ျပန္႔ႏွံ႔ရာ ပါဠိစာေပလာ ျမိဳ႕ရြာ နိဂုမ္းမ်ားေလာက္သာ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ထားနိုင္ျခင္းျဖစ္၏။

ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment