" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, May 13, 2011

နာလႏၵာတကၠသိုလ္

နာလႏၵာတကၠသိုလ္(အသစ္)
ဗီဟာၿပည္နယ္
အိႏၵိယနိုင္ငံ

မိတ္ဆက္လႊာ
နာလႏၵာတကၠသိုလ္သည္ ေရွးယခင္ကာလကတည္းက ကမၻာေက်ာ္ တကၠသိုလ္ၾကီးၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ နာလႏၵာတကၠသိုလ္သည္ ပထမဦးဆုံးေသာ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ တကၠသိုလ္ၾကီးၿဖစ္ပါသည္။ ေအဒီငါးရာစုမွ ၁၂ ရာစု ေလာက္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ရာနီးပါး ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ဤတကၠသိုလ္ၾကီးမွကမၻာအႏွံ႔ ၿဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ နာလႏၵာ ဟူေသာပုဒ္သည္ "နာလ" ပုဒ္ႏွင့္ "ဒါ" ပုဒ္ ႏွစ္ခုတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ပါဠိစကားလုံးၿဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ နာလ ပုဒ္သည္ ၾကာပန္းဟု တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ယင္းၾကာပန္းသည္ ပညာကို သေကၤတၿပဳပါသည္။ ဒါ ဟူသည္ကား ေပးသည္၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာလႏၵာဆိုသည္မွာ ပညာေတြ ေပးရာ ၿဖန္႔ၿဖဴးရာ ေနရာ ေဒသ ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ တခ်ိန္တုန္းက နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွင့္ ဆရာေပါင္း တစ္ေထာင္ငါးရာ ရွိခဲ့သည္ဟု သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
ေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ယခုလက္ရွိ နာလႏၵာတကၠသိုလ္အသစ္ကို ခရာဇ္ႏွစ္ ၁၉၅၁၊ နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီးကိုယ္စား အိႏၵယနိုင္ငံသား ရဟန္းေတာ္ ဇာဂရိယ ကႆပ မဟာေထရ္ၿမတ္က အုဌ္ၿမစ္ခ် တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အုဌ္ၿမစ္ခ် အခန္းအနားကို အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ သမတၾကီး ေဒါက္တာ ရာဇိၿႏၵာပရာဆတ္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ အုပ္ၿမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ၌ နာလႏၵာတကၠသိုလ္အသစ္သည္ အိႏၵယဗဟိုအစိုးရ ယဥ္ေက်းမွဳဝန္းၾကီးဌာန လက္ေအာင္တြင္ရွိပါသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗုဒၶဘာသာတကၠသိုလ္လည္းၿဖစ္ပါသည္။
နာလႏၵတကၠသိုလ္မွာ ၿမန္မာ ထိုင္း ကေမၺာဒီးယား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အစရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤတကၠသိုလ္၌ ပါဠိ Certificate တန္းမွစ၍ ဒီပလိုမာတန္း ဘီေအတန္း အမ္ေအတန္း ပါရဂူ(ေဒါက္တာ)တန္းမ်ားအထိ တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ အိႏၵိယ အစိုးရ UGC အက္ဥပေဒ Section (သုံး) ေအာက္၌ ပညာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္၌ ေအာက္ပါ အတန္းအသီးသီးမွာ ပညာသင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
(၁) ပါဠိ Certificate တန္း
အိႏၵိယနိုင္ငံမွၿဖစ္ေစ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မွၿဖစ္ေစ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆယ္တန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= တစ္ႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= တစ္ေထာင္(၁၀၀၀)
(၂) ပါဠိ ဒီပလိုမာတန္း
နာလႏၵာတကၠသိုလ္မွ ပါဠိ Certificate တန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးေေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= ႏွစ္ ႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= တစ္ေထာင္ငါးရာ(၁၅၀၀)
(၃) ပါဠိ ဘီေအ (ဂုဏ္ထူး) တန္း
နာလႏၵာတကၠသိုလ္မွ ပါဠိ ဒီပလိုမာတန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးေေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မွ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆယ့္ႏွစ္တန္း(10+2) ေအာင္ၿမင္ၿပီးေေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ေစ၊ (ၿမန္မာနိုင္ငံမွ ဆယ္တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ေစ) တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= သုံးႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ(၂၅၀၀)
(၄) အမ္ေအ(M.A) တန္းမ်ားအတြက္
အမ္ေအ ပါဠိ၊ အမ္ေအ ဒႆနိကေဗဒ၊ အမ္ေအ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္သုေတသန၊ အမ္ေအ သကၠဋ၊ အမ္ေအ ဟိႏၵီ၊ အမ္ေအ အဂၤလိပ္၊ အမ္ေအ ဗုဒၶဘာသာကိုေလ့လာၿခင္း (Buddhist Studies) သို႔မဟုတ္ (အမ္ေအ Buddhism)၊ အမ္ေအ တိဘက္ဘာသာကို ေလ့လာၿခင္း (Tibetan Studies)၊
အရည္အခ်င္းၿပည့္မီေသာ(Eligibility) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အိႏၵယနိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားမွ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿဖစ္ေစ၊ သုံးႏွစ္သင္ ဘီေအတန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= ႏွစ္-ႏွစ္ (Four Semesters)
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= ႏွစ္ေထာင္ (၂၀၀၀)
(၅) (Preparatory Course in Tibetan Studies) အၾကိဳ တိဘက္ဘာသာကိုေလ့လာၿခင္း သင္တန္း
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အိႏိၵယနိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားမွ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿဖစ္ေစ၊ သုံးႏွစ္သင္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရွိၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= တစ္ႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= တစ္ေထာင္ (၁၀၀၀)
(၆) Ph.D (ပါရဂူ)တန္း
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အိႏိၵယနိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားမွ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္တိုင္း၌ အမ္ေအ(M.A) တန္းကိုအနည္းဆုံး Second Class ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္ၿပီး ေအာင္မွတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏွံဳး ရရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= ခုနွစ္ေထာင္ (၇၀၀၀)
မွတ္ခ်က္။ Ph.D(ပါရဂူ)တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေရးေၿဖ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၿဖဆိုၾကရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယနိုင္ငံ UGC က သတ္မွတ္ထားသည့္ NET/ JRF ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္သည့္ Post Graduates ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ Lectureship အတြက္ UGC Eligibility test ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူမ်ား၊ M.Phil Degree ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ Foreign National ငါးႏွစ္ teaching အေတြ႔ၾကံဳရွိသည့္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ အိႏၵိယႏွင့္ နိုင္ငံၿခားသားၿဖစ္ေစကာမူ ေရးေၿဖ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေၿဖဆိုစရာမလိုပါ။ အထက္ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း မၿပည့္မီေသးေသာ အိႏၵိယႏွင့္ နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေရးေၿဖဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေၿဖဆိုၾကရမည္။

Note: Traders Hotel, Yangon, မွာ ေမ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာ-အိႏၵိယ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (Myanmar India Business Chamber) က ဦးစီးက်င္းပေသာ Indian Education Expo အစည္းေဝးပြဲတြင္ စာေရးသူသည္ The Vice- Chancellor of Nalanda University ၏ ကိုယ္စားတက္ေရာက္၍ ဤ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ မိတ္ဆက္လႊာကို ေဝငွပါမည္။ ထိုၿပင္တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ ပန္းပလက္ အဂၤလိပ္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ေဝငွေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

စုစည္းတင္ၿပသူ
အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ
နာလႏၵာတကၠသိုလ္
ဗီဟာၿပည္နယ္
အိႏၵိယနိုင္ငံ

အေသးစိပ္သိလိုပါက
www.navanalandamahavihara.org သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာဖတ္ရွဳနိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
Nava Nalanda Mahavihara
Deemed University
Under Ministry of Culture, Govt. of India
Nalanda-803111, (Bihar) India
Web; www.navanalandamahavihara.org

No comments:

Post a Comment