" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, June 5, 2012

သမဏျဗာဟၼဏဂိုဏ္းတို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း


အိႏၵိယျပည္ၾကီးတြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း (၃၅၀၀) ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ အေနာက္ဘက္မွ အာရယန္(အရိယ) လူမ်ိဳးတို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အာရယန္ယဥ္ေက်းမွဳ ထူေထာင္ျပီး ေဝဒက်မ္းမ်ားကို ေရးသားရြတ္ဆို ပူေဇာ္ခဲ့ၾက၏။ ေရနတ္၊ မီးနတ္၊ ေကာင္းကင္နတ္စသည္တို႔ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ပသခဲ့ၾကသည္။ အာရယန္လူမ်ိဳးတို႔ အိႏၵိယျပည္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀၀) ခန္႔ ၾကာေသာအခါ နတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကရာမွ သတၱဝါႏွင့္ေလာကၾကီးကို ဖန္ဆင္းေသာ တန္ခုိးရွင္ ျဗာဟၼာၾကီးကို ဘုရားအျဖစ္ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကသည္။ ျဗာဟၼာၾကီးႏွင့္တြဲဖက္၍ ကမၻာေလာကၾကီးမွ လူသားသတၱဝါတို႔အား ၾကည့္ရွဳ႕ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဗိႆနိုးဘုရားႏွင့္ မေကာင္းဆိုးဝါးတို႔ကို ႏွိပ္နင္းသည့္ သီဝဘုရားတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဘုရားအျဖစ္ ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကသည္။ ၾတိမုနိအာဒိေဒဝတာ ဟုေခၚသည့္ ထိုဘုရားသံုးဆူတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ခ်ဥ္းကပ္၍ ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားသည္ ေတာေတာင္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တရားမ်ိဳးစံုက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝဒက်မ္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာ က်မ္းမ်ားေရးသားလာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျဗာဟၼဏဟုေခၚ၍ သူတို႔၏က်မ္းစာမ်ားကိုလည္း ျဗာဟၼဏက်မ္းစာမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ လူအမ်ားအား ဘာသာေရးဦးေဆာင္မွဳျပဳ၍ ယဇ္ပူေဇာ္ပသျခင္းစေသာ ကိစၥအဝဝတို႔ကို သူတို႔က ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသည္။ လူတန္းစာအလႊာကိုလည္း ခတၱိယ(မင္းမ်ိဳး)၊  ျဗာဟၼဏ(ပုဏၰားမ်ိဳး)၊ ေဝႆ(ကုန္သည္လယ္လုပ္မ်ိဳး)၊ သုဒၵ(သူဆင္းရဲမ်ိဳး) ဟူ၍ ဇာတ္ေလးမ်ိဳးေလးစား ခြဲျခားခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္လာေသာအခါ ျဗာဟၼဏဂိုဏ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဝါဒရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဗာရာဏသီျပည္သား ဝါသနာထ(ပါသွ်ဝ)သည္ ျဗာဟၼဏတို႔ကို ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ သမဏဂိုဏ္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ဂိုဏ္းမ်ားစြာ ဝါဒေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဂိုဏ္းအားလံုး ျဗာဟၼဏဂိုဏ္းႏွင့္ သမဏဂိုဏ္းတြင္ အက်ံဳးဝင္သြားၾကသည္။ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေတာထြက္၍ တရားက်င့္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတရားက်င့္ျပီးေနာက္ သူတို႔၏ အက်င့္တရားကို ေရာင္းစားကာ အိမ္ရာတည္ေထာင္ အသက္ေမြးၾကေသးသည္။ ျဗာဟၼာၾကီးအား ထာဝရဘုရားအျဖစ္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ သူတို႔သာလွ်င္ ေလာက၌ အျမတ္ဆံုး(အာရယန္- အရိယ) ဟု ယူဆၾကသည္။
သမဏတို႔သည္ ျဗာဟၼဏတို႔ႏွင့္ အယူအဆကြဲျပား၍ ျခိဳးျခံစြာ ခက္ခဲျပင္းထန္ေသာ အက်င့္မ်ားကို က်င့္ျခင္းျဖင့္ သံသရာထြက္ေပါက္ရွာကာ ကိေလသာမ်ားကို ပယ္ရွားေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပယ္သတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က သူလည္းျဗာဟၼဏျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ပုဏၰားတို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျဗာဟၼဏတို႔က ေဝဒမႏၱာန္မ်ားကို ရြတ္ဆိုသူမ်ားကိုသာ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားရာ ျမတ္ဗုဒၶက မေကာင္းမွဳကို အပျပဳုျပီးသူကိုသာ မေကာင္းမွဳကိေလသာမ်ားကိုသာ အရိယာမဂ္ျဖင့္ ေမွ်ာလိုက္ျပီးသူကိုသာ ျဗာဟၼဏေခၚဆိုေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေတာ္မူသည္။(ပါေပ ဝါေဟတီတိ ျဗာဟၼေဏာ)။  တဖန္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မဟာသမဏျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေၾကညာေတာ္မူသည္။ (ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸ ဘဝါ၊  ေတသံ ေဟတံု တထာဂေတာ အာဟ၊ ေတသဥၥ ေယာနိေရာေဓာ၊  ဧဝံဝါဒီ မဟာသမေဏာ၊)။ သမဏဂိုဏ္းဝင္တို႔က သမဏဟူသည္မွာ မိမိကိုယ္ကို ပင္ပန္းျခိဳးျခံစြာ က်င့္ၾကံသူဟု ဆိုလို၍ ျမတ္ဗုဒၶကမူ သမဏဆိုသည္မွာ မေကာင္းမွဳ ျငိမ္းျပီးသူ ကိေလသာျငိမ္းျပီးသူျဖစ္၍ သမဏေခၚေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ (ပါေပ သေမတီတိ သမေဏာ)။
ဤသို႔ျဖင့္ ရွင္ေတာ္ဘုရားပြင့္ေတာ္မူျပီး (၄၅) ဝါ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျဗာဟၼဏတို႔စြဲကိုင္ခဲ့ေသာ အတၱဝါဒကို ျဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးေတာ္မူခဲ့သည္။ ေရွးေဟာင္းသမဏတို႔၏ အတၱကိလမထလမ္းစဥ္ကို အက်ိဳးမရွိေသာဝါဒဟု သေဘာထား ပစ္ပယ္ကာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္စဥ္ကို ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ အေသာကမင္းၾကီး၏ ေမာရိယမင္းဆက္ ပ်က္ျပဳန္းသည့္ကာလအထိ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ အတြင္း ျဗာဟၼဏတို႔ၾသဇာအရွိန္အဝါ က်သြားခဲ့ေပသည္။ ျဗာဟၼဏပုဏၰားဝါဒသည္ အပယ္ခံမ်က္ႏွာငယ္ဘဝ က်ေရာက္သြားခဲ့ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ အေသာကမင္းၾကီးေနာက္ (၆)ဆက္ေျမာက္မင္းလက္ထက္တြင္ ေမာရိယမင္းဆက္ျပဳတ္၍ ခတၱိယမင္းမ်ိဳးႏြယ္ျပတ္ခဲ့သည္။ ျဗာဟၼဏႏြယ္ စစ္သူၾကီး သုဂဖုရွမိၾတသည္ သုဂၤမင္းဆက္ကို တည္ေထာင္၍ ျဗာဟၼဏဘာသာကို နိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ျဗာဟၼဏႏြယ္ဝင္တို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္၍ မိမိတို႔၏ဝါဒကို သြတ္သြင္းျပီး ဗုဒၶဝါဒကို ပူးသတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒတြင္ ဂိုဏ္းခြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ ျဗာဟၼဏတို႔၏ အယူဝါဒတို႔ကို ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ ေရွ႕တန္းတင္ကာ ေျမွာက္စားခံရေလသည္။ မဟာဘာရတ၊ ရာမယဏက်မ္းႏွင့္ ပုရာဏက်မ္းမ်ားကို ခမ္းနားေအာင္ ျပဳျပင္ေရးသားေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သီဝလိင္ကိုးကြယ္မွဳ၊ ကရစ္ရွနားဘုရား ကိုးကြယ္မွဳ၊ ဗိႆနိုးကိုးကြယ္မွဳမ်ား ၾကီးက်ယ္ထြန္းကား ျပန္႔ပြားလာသည္။ ရာမယဏက်မ္းတြင္ ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကို ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဗိႆနိုးဘုရင္ဝင္စားေသာ လူဝင္စား အဝတာရဘုရားတစ္ပါးအျဖစ္ သြတ္သြင္းခဲ့ေပသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အိႏၵိယျပည္ၾကီးတြင္ ေခတ္အဆက္ ျဗာဟၼဏဘာသာဝင္ မင္းမ်ိဳးမ်ားက ဗုဒၶဘာသာကို ဖိႏွိပ္၍ပူးသတ္ခဲ့ၾကရာ ေအဒီ(၇) ရာစု၊ သာသနာသကၠရာဇ္ (၁၂၀၀) ေက်ာ္ေသာအခါ အိႏၵိယျပည္ေတာင္ပုိင္း ေကရလာျပည္နယ္၌ ရွံကရာစရိယေခၚ ရွံကရက်ာလယ အမည္ရွိေသာ ျဗာဟၼဏပညာရွိတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ ရွံကရာစရိယသည္ ဗုဒၶဘာသာသံဃအဖြဲ႔အစည္းကို အတုယူ၍ ဟိႏၵဴဘုန္းၾကီး(Sanyasi) သညာသီမ်ားကို ေက်ာင္းတိုက္မ်ားတည္ေထာင္ ေနထိုင္ေစခဲ့သည္။ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း ဘုရင္မ်ားကို ျဗာဟၼဏဘာသာ ဒါယကာမ်ားျဖစ္လာေအာင္ စည္းရံုးနိုင္ခဲ့သည္။ ရွံကရာစရိယသည္ အိႏၵိယျပည္ၾကီး၌ ဘုရားပမာ ဘာသာေရးဂုရုၾကီး ျဖစ္လာေပသည္။ ရွံကရာစရိယ ဦးေဆာင္၍ ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ျဗာဟၼဏဘာသာဝါဒကို ေအဒီ(၈) ရာစုေလာက္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲေခၚတြင္လာခဲ့ၾကသည္။ ရွံကရာစရိယသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ ျပန္႔ပြားတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လွည့္လည္၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျဗာဟၼဏမင္းမ်ား၏ အကူအညီရယူခဲ့ေပသည္။ သူ၏ စည္းရံုးထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ိဳးစံုဒဏ္ေၾကာင့္ သာသနာသကၠရာဇ္( ၁၃၀၀) ခန႔္ေလာက္တြင္ အိႏၵိယျပည္ၾကီးတြင္ ဗုဒၶဘာသာလုံးဝေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ဟိႏၵဴဘာသာဂိုဏ္းေပါင္းစံုသာလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔ထြန္းကားလာခဲ့ေပသည္။

ရွံကရာစရိယဂိုဏ္း အဆက္အႏြယ္မ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာျဖိဳခြင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစ္စိုက္ေဆာက္ရြက္လာခဲ့ၾက၍ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ဟိႏၵဴဘာသာ၏ အကိုင္းအခက္သာ ျဖစ္သည့္ႏွယ္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶသည္ ဗိႆနိုးဝင္စားေသာ အဝတာရအဆင့္ေလာက္သာ ျဖစ္သည္ဟု အစဥ္တစ္စိုက္ ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ကာ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခါ၌ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ျဖစ္စဥ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းတတ္သိနားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမတ္ဗုဒၶကို ဗိႆနိုး ကိုးၾကိမ္ေျမာက္ လူဝင္စား (အဝတာရ) ဟု ေရသားေျပာဆိုျပီး ရာမ၊ကရွစ္သွ်နား ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားတို႔ႏွင့္ တန္းတူထားသည္မွာ လြန္စြာမွားယြင္းေၾကာင္း၊ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သဗၺဳတဥာဏ္ရျပီးေနာက္ ဘုရားျဖစ္လာေသာအခါ "အယမႏၱိမ ဇာတိ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဘေဝါတိ" ဤဘဝသည္ ေနာက္ဆံုးေပတည္း။ ေနာက္ထပ္ဘဝျဖစ္ေပၚရန္ မရွိျပီ ဟု အတိအလင္း ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏တပည့္သား သာဝက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ျမတ္ဗုဒၶသည္ လူ႔ျပည္သို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပည္လည္ေမြးဖြားသည္ဆိုေသာ ဗိႆနိုး၏ လူဝင္စား(အဝတာရ) ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို မည္သို႔မွ် လက္မခံၾကေပ။

ယင္းဗိႆနိုးလူဝင္စားဝါဒကို ဗိႆနိုးပူရဏ္က်မ္းမ်ားမွာ ေရွးဦးစြာ ေရးသားခဲ့ၾကျပီး ေနာက္ဆက္ကာဆက္ကာ အျခားပူရဏ္က်မ္းမ်ားတြင္ ျမတ္ဗုဒၶကို ေစာ္ကားလွ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက၏။ လြန္ခဲ့သည့္ ေအဒီ(၁) ရာစုႏွင့္ (၅) ရာစုအတြင္းေလာက္က ကိုယ္က်ိဳးရွာ ျဗာဟၼဏဘုန္းၾကီးမ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶကို ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား ဗိႆနိုး၏ (၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လူဝင္စား အဝတာရဆိုသည္မွာ ေမာဟ၊ မာယာ စသည့္ တရားဆိုးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူဟု သူတို႔က ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုၾက၏။ အလြန္ဆိုးသြမ္းသည့္ အသူရာမ်ားကို လွည့္စားရန္ရည္ရြယ္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶက လူဝင္စား ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆို၏။ မဟုတ္မမွန္တရားမ်ားကို အသူရာမ်ားကို ေဟာၾကားျပီး ဘုရားမဲ့ေတြျဖစ္ေစကာ အပါယ္ငရဲသို႔ ေရာက္ေစသည္ဟု စြပ္္စြဲေရးသားေျပာဆိုၾက၏။ အထက္ဘံု နတ္ျပည္ နတ္ရြာသို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ မေရာက္နိုင္ေအာင္ ေမာဟ မာနတရားမ်ားႏွင့္ အသူရာမ်ားကို မိွဳင္းတိုက္ထားေစဖို႔ ျဖစ္သည္ဟု သူတို႔ ပူရာဏ္က်မ္းမ်ားမွာ ေရးသားခဲ့ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ မသမာသေဘာႏွင့္ မမွန္မကန္ လုပ္ၾကံေရးသားခဲ့ၾကျပီး အပတ္တကုတ္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾက၏။ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ မင္းစိုးရာဇာမ်ားကို ပိုင္နိုင္စြာ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းၾကျပီးေနာက္ မင္းစိုးရာဇာတို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမွဳျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနည္းပါးက အထင္မွားအျမင္မွား လမ္းမွားလိုက္ခဲ့ၾကေလေတာ့၏။

မူရင္းျမတ္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္မ်ား ပိဋကတ္စာေပမ်ား အိႏၵိယျပည္ၾကီးမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ျပီး ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားေလာင္းေတာ္တို႔သည္ အတိုင္းမသိေသာ ေမတၱာေတာ္၊ ကရုဏာေတာ္မ်ားထားျပီး သတၱဝါတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူရန္ ေလာက၌ ပြင့္ေပၚေတာ္မူခဲ့သည္ ဟူသည့္အခ်က္ကို လူထုက ေမ့ေပ်ာက္သြားကာ ျဗာဟၼဏဂိုဏ္းဆရာမ်ားကလည္း အသူရာမ်ားကို လွည့္စားဖို႔ရန္သာ ဘုရားမ်ားပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္ဟု ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾက၏။
ထို႔အျပင္ ဗိႆနိုး၏ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ လူဝင္စားျဖစ္ေသာ ကလ္ကီသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုးတို႔အား ေခ်မွဳန္းဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုေရးသားၾကျပန္၏။  ဤအခ်က္သည္လည္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အား ပိုမိုထိခိုက္ေစ၏။ ပိုမိုမေက်မနပ္ျဖစ္ေစ၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ေနာက္ထပ္ပိုမို နာက်ည္းခံျပင္းေစေသာ အျခားစပ္္စြဲေျပာဆိုေသာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ျမတ္ဗုဒၶတြင္ ကိုယ္ပိုင္တရားဟူ၍ မရွိ၊ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူသမွ် တရားအားလံုးမွာ ေဝဒအစဥ္အလာ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေရးသားၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤစြပ္စြဲခ်က္သည္လည္း လံုးဝမမွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုအခံရခက္၏။ ေဝဒအစဥ္လာနည္းမွာ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶသည္ သမဏအစဥ္လာနည္းတြင္ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶက ဆုေတာင္းပတၳနာနည္းကို အေလးမထား။ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံ အားထုတ္၍ လြတ္ေျမာက္မွဳ ရယူျခင္းကိုသာ အေလးနက္ထား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ဝဋ္သခၤါရအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္တရားကို ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အား ကိုယ္တိုင္တရားရွိသူမဟုတ္ဟု ေျပာဆို၍ ဗုဒၶ၏မဟာသမဏက်င့္စဥ္သည္ ေဝဒက်င့္စဥ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သက္သက္လိမ္ညာေျပာဆိုမွဳသာ ျဖစ္၏။ သမဏက်င့္စဥ္ႏွင့္ ျဗာဟၼဏက်င့္စဥ္ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ အိႏၵိယျပည္ၾကီး၌ သီးျခားေပၚေပါက္လာခဲ့ၾက၏။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ တည္ေနခဲ့ၾကျပီး တစ္ခုအေပၚတစ္ခု ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ ေခတ္အေျခအေနအရ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခုေသာ က်င့္စဥ္သည္ အျခားတစ္ခုမွ ဆင္းသက္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ဟု ယူဆေျပာဆိုျခင္းမွာ လံုးဝမသင့္ေလွ်ာ္ပါေခ်။
ထိုကဲ့သို႔ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဗာဟၼဏဂိုဏ္းဆရာတို႔ ဆက္တိုက္မိွဳင္းသြင္း ဝါဒျဖန္႔ခဲ့မွဳေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒသည္ အိႏၵိယျပည္ၾကီးမွာ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ျပီး သာမန္အိႏၵိယလူမ်ိဳး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္တစ္ဦးက ျမတ္ဗုဒၶကို သူတို႔ကိုးကြယ္သည္မွာလည္း ဗိႆနိုးဝင္စားသူ ဟု ယံုၾကည္မွဳေၾကာင့္ ရွိခိုးၾက၏။ ပူေဇာ္ၾက၏။ ေလးစားၾက၏။ ဗုဒၶလို မဟာလူသားမ်ိဳး အိႏၵိယမွာပြင့္ေပၚ၏ ဟု ဂုဏ္ယူေျပာဆိုတတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶေဟာၾကားေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ လူအေပါင္းအား လမ္းမွားေသြဖည္ေစျပီး မေကာင္းရာလမ္းမွားသို႔ ေရာက္ေစမွာျဖစ္လို႔ မလိုက္နာသင့္ၾကဘူးဟု တစ္စိုက္မတ္မတ္ ယံုၾကည္လက္ခံလာခဲ့ၾက၏။ ဤအခ်က္သည္ ျဗာဟၼဏဂိုဏ္းဝင္ ဟိႏၵဴဘုန္းၾကီးမ်ား၏ အလြန္ပရိယာယ္ၾကြယ္ လိမၼာပါးနပ္၊ ေကာက္က်စ္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ပံု ျဖန္႔ခဲ့နည္းျဖစ္ျပီး တကယ္တမ္း အမွန္တရား ျပန္႔ပြားၾကီးထြားလာဖို႔အတြက္ ၾကီးမားသည့္ အတားအဆီး ထိုးႏွက္မွဳၾကီးပင္ ျဖစ္ေပ၏။

(၁)အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဘီစီ (၆၀၀) ေက်ာ္ခန္႔က အိႏၵိယျပည္ၾကီးတြင္ (ယုခု နီေပါ)တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္လူသားစစ္စစ္ျဖစ္၏။ စိတ္ကူးျဖင့္ ၾကံစည္ ဖန္တီးေရးသား ေျပာဆိုၾကသည့္ ဒ႑ာရီလာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမဟုတ္။
(၂) ျမတ္ဗုဒၶသည္ မည္သည့္ နတ္ေဒဝါတစ္ပါးပါး၏ လူဝင္စားမဟုတ္၊ လြန္ခဲ့သည့္ မေရတြက္နိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည့္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာမွာ ပါရမီေတာ္မ်ား ျဖည့္က်င့္ခဲ့ျပီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳေၾကာင့္ ဗုဒၶတစ္ဆူ ျဖစ္လာခဲ့၏။
(၃) နတ္ေဒဝါမ်ားႏွင့္ အသူရာတို႔၏ စစ္ပြဲၾကီးတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မည္သည့္ဘက္ကမွ် ပါဝင္ျခင္းမရွိ၊ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ အသူရာ၊ လူ၊နတ္၊ ျဗာဟၼာ သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ နည္းညႊန္လမ္းျပ ဆရာတဆူသာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
(၄) ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ သာယာညီညြတ္မွဳ၊ ၾကင္နာသနား ကရုဏာထားမွဳစေသာ မြန္ျမတ္ေသာတရားတို႔ ကိန္းေအာင္းေဖာ္ညႊန္းရာ စံျပနမူနာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
(၅) ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ မာယာ-ေမာဟ စေသာ ဆိုးဝါးေသာ တရားကိုယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကိုယ္မဟုတ္ဘဲ ယင္း ေမာဟ-မာယာ စသည္တို႔မွ ကင္းကြာပြင့္လင္းေတာ္မူေသာ ေဗာဓိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဆူသာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
(၆) မိမိေဟာျပသလို ကိုယ္ေတာ္တိုင္က်င့္ေတာ္မူ၍ မိမိကိုယ္တိုင္က်င့္သည္ကိုသာ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အထူးယံုၾကည္ေလးစားမွဳကို ခံယူရေၾကာင္း၊ မိမိ၏ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ က်င့္သံုးမွဳပိုင္းသည္ အနည္းငယ္မွ် ကြာျခားမွဳ မရွိ။ ျမတ္ဗုဒၶဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အျပစ္ကင္းမဲ့ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ ဘာတစ္ခုမွ မရွိ၊ မိမိအား မလိုတမာ အျငိဳးပြားသူမ်ားကိုပင္ ကရုဏာေတာ္စိတ္ထား၍ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ေဒဝါ စသည့္ သတၱဝါအခ်ိဳ႕ကိုသာ ကူညီေစာင္မရန္၊ အသူရာစသည့္ အျခားသတၱဝါမ်ားကို လွည့္ဖ်ားရန္ ပြင့္ေတာ္မူလာသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္သည္ လြန္စြာမွားယြင္းလွ၏။
(၇) ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဘဝသည္ ျမဴမွ်ပင္ အျပစ္မရွိ၊ ပကတိျဖဴစင္သကဲ့သို႔ ျမတ္ဗုဒၶ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားတရားေတာ္မ်ားသည္လည္း အျပစ္ကင္း ပကတိျဖဴစင္လွ၏။ အမ်ားဆိုင္ လူတိုင္းက်င့္သံုးအပ္သည့္ သူ၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိကၡာသံုးပါးတရားအေပၚ ေထာက္ျပကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ အနည္းငယ္မွ်ပင္မရွိ၊ ဤျဖဴစင္ မြန္ျမတ္သည့္ တရားေတာ္ျဖင့္ လူအေပါင္းအား ကိေလသာအညစ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြတ္ေျမာက္နိုင္ရန္ ကူညီလမ္းျပ ေစာင္မေတာ္မူခဲ့၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သတၱဝါတို႔အား ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝတို႔အတြက္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ ခ်မ္းသာသုခမ်ားကို အားေပးေတာ္မူ၏။ သူ၏တရားဓမၼမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် မေတာ္မတရား မေကာင္းရာသို႔ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း မျပဳေပ။ လိုက္နာက်င့္သံုး သူမွန္သမွ် ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ေဆာင္ရြက္နိင္ေပေတာ့၏။


က်မ္းကိုး။ ကမၻာအႏွံ႔ ဓမၼေအာင္လံစိုက္ထူေနေသာ ဂုရုၾကီး ဦးဂိုအင္ကာအေၾကာင္း ေရးသားသည့္ ဆရာၾကီး ဦးကိုေလး(ေဇယ်ာေမာင္) ၏ စာအုပ္မွ ေကာင္းနိုးရာရာ ထုတ္ႏွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

အာလံုး က်န္းမာပါေစ
ေမတၱာျဖင့္
ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)
5-6-2012

1 comment: