" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Saturday, August 20, 2011

ဘယ္မွာ သာရ အႏွစ္ရွိၾကပါမည္နည္း။

ေလာကဌာနီ၊ လူတို႔ၿပည္ဝယ္၊

ေနၿခည္မိုးေသာက္၊ အလင္းေရာက္က၊

ထေၿမာက္လွဳပ္ရွား၊ မေနအားဘဲ၊

ရွာၿငားရုန္းကန္၊ ရဖို႔မွန္လွ်င္၊

ေဝဖန္ပိုင္းသိ၊ ဥာဏ္မရွိဘူး။

မသိတရား၊ ေမွာက္ေမွာက္မွားေၾကာင့္၊

မယားဇနီး၊ သားသမီးႏွင့္၊

ပြားစီးဥစၥာ၊ ခ်ိန္တိုင္းသာလွ်င္၊

ေဖြရွာသမွ်၊ မွဳကိစၥ၌၊

ေလာဘေဒါသ၊ မိုက္ေမာဟႏွင့္၊

ပါပဆိုးညစ္၊ ေန႔တိုင္းၿဖစ္လ်က္၊

ၾကံဳၿဖစ္ေရာက္လာ၊ တေန႔တာတြင္၊

မရွာဒါန၊ ၿမတ္သီလႏွင့္၊

ဘဝတြက္တာ၊ ဘာဝနာပြား၊

က်င့္တရားကို၊ ဒို႔မ်ားခုခါ၊

မလုပ္ပါလွ်င္၊ ခႏၶာပ်က္ေၾကြ၊

ေသရေလေသာ္၊ မေသြရလာ၊

ဘဝဟာ ဘယ္မွာ လူၿဖစ္က်ိဳးနပ္ၾကပါမည္နည္း။

ဘယ္မွာ သာရ အႏွစ္ရွိၾကပါမည္နည္း။


ေမ့သားလွ-(ဇလဂၢ)
၂၈-၀၆-၂၀၁၁ နံနက္၁၁ နာရီ

No comments:

Post a Comment