" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, August 22, 2011

CURRICULUM VITAE of ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)

(1) VEN. SUTACARALANKARA,အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ဇလဂၢ)
(2) Pen name ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)
(3) Father’s name: U. HMAYE
(4) Date of birth 21st September, 1973
(5) Main Supporter Shan Phet Yeik Thar Family in Mandalay
(6) Designation & Department
Research Scholar
Department of Buddhist Studies
Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University)
know as Nalanda University
Under Department of Culture,
Government of India
Nalanda, Bihar
(7) Mailing address:
International New Hostel Room No, (11)
Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University)
Nalanda, 803111, Bihar (India)
Email:ashinsutacara@gmail.com
Ph.No -0991-8804418499
(8) Permanent address
Sitagu International Buddhist Academy
Sagaing Hills, Sagaing city
Sagaing Division
Union of Myanmar
(9) Nationality
Myanmar

(10) Academic qualities of Monastic Education:
*Vinaya Mahasura Samane Kyaw Degree pass with first Distinction, held by great learned Scholar monks of Sagaing city, Myanmar, in Association of Sasanalankara Examination, 1992.
* Subodhaka Sasanalankara Samane Kyaw Degree held by Subodhayon Pali Institute, Sagaing, Myanmar, 1993.
* Pariyatti Sasanahita Sasanalankara Samane Kyaw Degree held by Association of Pariyatti Sasanahita Sasanalankara Examination, Mandalay, Myanmar, 1994.
* Vinayavidu Degree held by held by the Department of Religious Affairs, Government of Union of Myanmar, in 1995.
* Anguttara Nikayavidu Degree held by held by the Department of Religious Affairs, Government of Union of Myanmar, in 1996.
*Subodhaka Dhammacariya (Pali & Myanmar Medium) held by Subodhayon Pali Institute, Sagaing, Myanmar, in 1996, which is equivalent to the Degree of Bachelor of Arts of any University.
* Sasanadhaja Dhammacaria (Pali &Myanmar Medium) passed with first Division, held by the Department of Religious Affairs, Government of Union of Myanmar, in 1998, which is equivalent to the Degree of Bachelor of Arts of any University.

* Academic qualities:
* Diploma in Buddha-Dhamma passed with first Distinction, Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Union of Myanmar, 2004.
* Diploma in English, Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Union of Myanmar, 2004.
* Diploma in English Through Buddhism, Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya- Sri Lanka, 2008.
* M.A. (English Medium), in Department of Buddhist Studies, 64%, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, 214, Buddhaloka Mawath, Colombo- 07, 2007 .
* M.A (English Medium), in Department of Buddhist Studies, 74%, Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya- Sri Lanka, 2008.
* Ph.D. Title “A Conceptual Study of the Concept of the Buddha Based on the Pali (Atthakathas) Commentarial Literatures, doing research work at the Department of Buddhist Studies, in Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University), known as New Nalanda University, Nalanda, 80311, Bihar- India, 2009…2011

(11) Specialization: Buddhist Studies (Based on Pali
(Atthakathas) Commentarial Literatures(12) Teaching experience:
*Distributed my knowledge freely with no wages, as a Lecturer, in the Department of Theravada Pali &Buddhist Studies, Ma Soe Yein Pali University, Mandalay, Union of Myanmar, from 1999 to 2003 and A Supervisor for Pa Tha Ma Pyan Examination, 1999 to 2003
* Worked as an external Pali and Myanmar Lecturer with no salary, at the Department of Buddhist Studies in Sitagu International Buddhist Academy, 2004-2006.
* Gave lectures as a Lecturer with free distribution, for the B.A Students in the Department of Vinaya, Suttanta and Abhidhamma Studies, Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Union of Myanmar, 2008.
*Gave lectures for B.A, M.A Myanmar Monk-Students of Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University) know as New Nalanda University, 2009-2010-2011 arranged by Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India; Myanmar Monk-Student’s Buddhist Academic Center), at Buddhagaya, India .

(11) Research Articles:
Myanmar Research Articles
(a) Shay Khit BuddhaTakkatholmyar Akyaung Dazei Dazaung (Observance of about Ancient Buddhist Universities), published in Journal “Sitagu the Voice of Dhamma”, 2004;
(b) Buddha Khit Kyo Ko Lae Lar Chin (A Study of Pre-Buddha period), published in journal of “Sitagu the Voice of Dhamma” 2005;

English Research Articles:
(a)(Savaka bhasita) The Discourses expounded by the Disciples of the Buddha (not published yet) at Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Myanmar, 2003-2004.
(b)Selected Suttas Vol (1 to 5) published in Department of Research & Compilation, Sitagu International Buddhist Academy Sagaing, Myanmar, 2004. In this activity, I am one of members of this project.
(c) Compilation of Nibbana Articles (not published yet) at Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Myanmar, 2004-2005
(d) “Ovadapatimokkha with special reference to Theravada Vinaya Rules” in the world Maghapuja Day B.E 2555, In the midst of Buddhist Era 26-28 February 2010, at Veluvana Mahavihara, Rajgir, Bihar, (India)
(e) “Theravada Tradition on the Proof of Identity”: it may be published in First Asian Philosophy Congress, March 6-9, 2010, New Delhi (India), organized by Indian Council of Philosophical Research New Delhi (Under Ministry of Human Resource Development, New Delhi) and Collaborated by Ministry of HRD, Government of India, UNESCO, New Delhi Office, Indian Council of Cultural Relations, New Delhi, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, K.J Somaiya Centre for Buddhist Studies, Mubai, Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University) Bihar, Jain Vishva Bharati University, Ladnun and other International and National Organisations.
(f) “A Universal Concept of Beauty as Taught by the Buddha” published in tenth annual journal of “Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India; (Myanmar Monk-Student’s Buddhist Academic Center) 2010
(g) A General approach to Education, for eleventh annual journal of “Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India; (Myanmar Monk-Student’s Buddhist Academic Center) 2011
(h) Some Notion on Vinaya for the Voice of Dhamma Magazine, Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Myanmar, 2011
(i) Ten Myanmar articles and over 40 Myanmar poems for my own blogspot.com (from 2010 to 2011, Apl, 20) under the pen name of Maytharhla-jalagga.
(See maytharhla.blogspot.com)


(12) Members of different learned bodies:
(a) Member of Examination Board of Ma Soe Yein Pali Uinversity, Mandalay and Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Myanmar, 1999 to 2003, 2008
(b) Member of Research & Compilation in Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Myanmar, 2003 to 2006, 2008.
(c) Member of Educational Executive Committee in Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India; Myanmar Monk-Student’s Buddhist Academic Center, Buddhgaya, India, 2009-2010, 2011
(d) Pending Norway & Myanmar Dictionary to start its project collaborated by Educational Executive Committee members in Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India; Myanmar Monk-Student’s Buddhist Academic Center, Buddhgaya, India,
(e) A General Secretary of Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India, 2010-2011
(f) A Chief Editor of eleventh annual periodical of Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India, 2010-2011

(13) Seminars, Conferences:
(a) Attended National & International Seminars, in Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Myanmar, and Especially Weekly Seminars in Nava Nalanda Mahavihara, (Deemed University) Nalanda, India.
(b) Participated in The World Buddhist Summit, Yangon, Myanmar, (9-11) December 2004, organized by Government of Union of Myanmar.
(c) Participated in The First Summit of International Association of Buddhist Universities (IABU) & International Academic Seminar of Buddhism and Ethics, 13-15 September 2008, at Mahachulalongkornarjavidyalaya University, Main Campus, Wang Noi, Ayutthaya Province, Thailand.
(d) Participated in The Second Bi-annual Conference, The Association of Theravada Buddhist Universities (ATBU), 4-8 March, 2009 at Sitagu International Buddhist Academy (SIBA), Sagaing, Myanmar, organized by the most Ven. Aggamahapandita, Dr. Nyarnissara, Chancellor of SIBA and Chair man of ATBU.
(e) Participated in International Buddhist Conclave entitled “Experience Buddhism in the Land of Origin” jointly organized Ministry of Tourism, Government of India, Department of Tourism, Government of Bihar and technical collaboration with Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University) Nalanda at Xuanzang Memorial Museum, Nalanda from 6th-7th February, 2010, India
(f) Participated in International Conference on Vinaya (17-19 January 2011) Organized by Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, India
(g) Participated in Indian Education Expo' 21st May, 2011, Organized by (MIBC) Myanmar India Business Chamber in Association with Synergy, Business Managements Solutions, at Traders Hotel, Yangon, Myanmar
(14) Language proficiency:
(a) Myanmar language: Reading, Writing and Speaking
(b) English language: Reading, Writing and Speaking
(c) Pali language: Reading, and Writing

The information provided by me is true to the best of my knowledge.

Venerable Sutacaralankara
Research Scholar
Nalanda University
India
Email: ashinsutacara@gmail.com
maytharhla@gmail.com
Phone=00918804418499

No comments:

Post a Comment