" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, January 26, 2012

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ပရီမာလ္ ကုမားဒါစ္ ေဟာေျပာသည့္ အိႏၵိယနိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ မူဝါဒ


အေၾကာင္းမလွစြာ အိႏၵိယနိုင္ငံသည္ ပညာေရးမူဝါဒရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ထိုအရာသည္ ဝမ္းနည္းစရာပါ။ တကယ္ေတာ့ လက္ရွိစနစ္သည္ မက္ေကာေလး (Macaulay System) စနစ္ပါပဲ။ ေလာ့ဒ္မက္ေကာေလး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အိႏၵိယကေန သူတို႔ထြက္ခြာသြားရင္ေတာင္မွ ျဗိတိသွ်အင္ပါယာစနစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ပညာတတ္ လူတန္းစားဟုေခၚသည့္ လူတစ္စုကို ဖန္တီးဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဟုတ္သည့္အျပင္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခမခံေပ။ ဤအုပ္စုသည္ စနစ္ေဟာင္းအေပၚမွာ အေျခခံေနသူေတြ ျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမွဳ၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ား- မက္ေကာေလး စနစ္၏ ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ၾက၏ ။

ပညာေရးစနစ္သည္ လူထု၏ဘာသာစကားအေပၚမွာ အေျခခံရမည္။ သို႔မွသာ ပညာေရးစနစ္၏ အေျခခံမူဝါဒ ျဖစ္ေပမည္။ အိႏၵိယမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အထူးျပဳ ပညာေရးစနစ္သည္ အိႏၵိယျပည္သူေတြကို ေျခက်ိဳးသြားေစသည္။ ဘာသာစကားသည္ သီးျခားယဥ္ေက်းမွဳ၊ တန္ဘိုးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲ ရွင္သန္ၾကီးထြားသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာစကားသည္ အသိဥာဏ္ပညာ၏ ယဥ္ရထားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာစကားတိုင္းသည္ ေျခေထာက္လိုပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ လူေတြကို အသိဥာဏ္ႏွင့္ ပညာရွိျခင္းဟူသည့္ ပန္းတိုင္ကို သယ္ေဆာင္သြားသည္။ သဘာဝအားျဖင့္ ကေလးသည္ မိခင္ထံမွ ဘာသာစကားကို စတင္ေလ့လာ၏။ အိႏၵိယဘာသာစကား၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ေဘးဥပါဒ္ေရာက္ေနပါျပီ။ ထိုအရာသည္ မစစ္မွန္သည့္ ၾကီးထြားမွဳ႕ပင္ျဖစ္၏။ ပံုမွန္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္တာ ေသခ်ာ၏။

တကယ္ေတာ့ အိႏၵိယ၏ အဂၤလိပ္သည္ ဘာဘူ-အဂၤလိပ္(Babu-English) ပါ။ တခ်ိဳ႕စာေရးဆရာတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုတံဆိပ္ေတြကို ရရွိေနၾကသည္။ ထုိအရာသည္ မွားယြင္းသည့္ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္မွဳပါ။ ေတလူဂူ၊ ဘဂၤါလီ၊ တမီးလ္ စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကသည့္ စာေရးဆရာတို႔သည္ အာရြန္ဒါတီရိုင္း (Authour of Booker Prize winner " The God of small things") ထက္ပင္ ပိုေကာင္းေနၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယအသိပညာရွင္တို႔သည္ ေျခက်ိဳးေနသည့္ အသိပညာရွင္ေတြဟုပင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္ခ်င္သည္။ သူတို႔သည္ မသန္စြမ္းသူေတြပင္ ျဖစ္ၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္၏ ႏွစ္ ၃၀-ေက်ာင္းပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳေတြအရ အထက္တန္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမွ် သူတို႔၏ အေျဖလႊာကို မွန္ကန္သည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ မေရးသားနိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္၏ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနသည္ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ကို ဖန္တီးထားေပသည္။ ထိပ္တန္းရာထူးေတြသည္ အဂၤလိပ္မီဒီယံေက်ာင္းသားေတြကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားျပီး အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ မိခင္ဘာသာစကားကို ယူၾကသည့္ေက်ာင္းသားေတြသည္ အလုပ္မဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တန္းလႊာ အလုပ္မ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေပးထားေပသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔သည္ လူအနည္းငယ္ေလာက္ကိုသာ ဟိႏၵီမီဒီယံေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္သည္။

အိႏၵိယအလုပ္သမား အလႊာမွာ လကၡဏာ သံုးရပ္ ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ (၁) ပစၥည္းမဲ့၊ (၂) ဇာတ္နိမ့္၊ (၃) အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစား၏ ဘာသာစကားကို နားမလည္ျခင္း (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုဆိုလို၏) တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးတုန္းက အိႏၵိယ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၏ ဘာသာစကားသည္ ဆန္းစကရစ္(Sanskrit) သကၠဋဘာသာစကားျဖစ္ျပီး ထိုအခ်ိန္က ဆန္းစကရစ္(Sanskrit) သကၠဋဘာသာစကားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္တန္းလႊာေလာက္သာ အဓိကနားလည္ၾကသည္။ သာမန္ျပည္သူလူထုတို႔ နားမလည္နိုင္ၾကေပ။ ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္သံုးဘာသာစကားသည္ ပါဠိ(Pali) ဘာသာစကားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသ ထိုအခ်ိန္အခါမွာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ျဗဟၼဏ(Bramin) တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳေအာက္က ဇာတ္ခြဲျခားမွဳစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့၏။ သူသည္ ခတၱိယ (Kshatriya) အႏြယ္ဝင္အျဖစ္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္းစကရစ္ (သကၠဋ) ဘာသာစကား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ခဲ့၏။ ျပည္သူလူထု သာယာဝေျပာေရးအတြက္ သူ၏ေဒသနာေတာ္ေတြကို ထိုေခတ္က ျပည္သူလူထု အားလံုးသိနားလည္သည့္ လူထုဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ပါဠဘာသာျဖင့္ပင္ ေဟာၾကားပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့သည္။ အိႏၵိယမွာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပထမ အစဦးဆံုးေသာ အမွန္တကယ္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္မွန္သည့္ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။

မက္ေကာေလးစနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ကိုလိုနီတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ေရွ႕ရွဳ စဥ္းစားခဲ့၏။ အကယ္၍ သင္သည္ အသိပညာအစစ္မွန္ကို မရရွိနိုင္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ သင္သည္ ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးနိုင္သည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ပေဒသရာဇ္ ဘာသာစကားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ ျပည္သူ၊ လူမွဳေရးႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းပါ။ ဒါဟာ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီဝါဒသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ လူထု၏ ဘာသာစကားသည္ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီမွာ မရွိခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔သည္ သာတူညီမွ် လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း မရရွိနိုင္ပါဘူး။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးအတြက္ အေျခခံအဆင့္ပညာေရးသည္ တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ အတန္းအစား ခြဲျခားထားသည့္ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဘာဂေဗဒသည္ လူတန္းစား ျပႆနာပါ။ အိႏၵိယမွာရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအားလံုးတို႔သည္ လက္ရွိစနစ္၏ ကြဲျပားျခားနားမွဳေတြကို အျမဲတည္ရွိေနေစခ်င္ၾကသည္။ ယခု ေျပာဆိုေနၾကသည့္ မ်က္ေမွာက္ပညာေရးစနစ္သည္ ေငြေၾကးဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုေငြေၾကးသည္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတြကိုသာ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သူ၏အေျဖမ်ား

ေမး။ ခင္ဗ်ားဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ ျပႆနာေတြကို မ်ားစြာေျပာၾကားသြားခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္စကားဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုရဲ႕ အက်ိဳးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမွဳကို မျဖစ္ေပၚေစဘူးလား။

ေျဖ။ သန္း ၃၀၀ ေသာ ျပည္သူေတြ တိုးတက္ၾကေတာင္၊ သန္း ၇၀၀ ကေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့မွာပါ။ ဒါဟာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ တိုးတက္မွဳမွဳပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဂၤလိပ္စကား ေျပာၾကားမွဳကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ေပါမ်ား ၾကြယ္ဝတဲ့ ဘာသာစကားပါ။ ဂ်ပန္၊ ယခင္ ဆိုဗီယက္(ရုရွား) ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔မွာဆုိရင္ သာမန္လူထုကို ခင္ဗ်ား အဂၤလိပ္လို ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ခင္ဗ်ား ဒီအဂၤလိပ္စကားကို စေျပာလိုက္တိုင္း သူတို႔ စိတ္ဆိုးေတာ့တာပါဘဲ။

ေမး။ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စကားဟာ ရုံးသံုးဘာသာစကား၊ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားမွဳ ဘာသာစကား ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ဟာ ကိုလိုနီဝါဒ လက္သစ္ရဲ႕ ေအာက္ကို က်ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အသိပညာရွင္ေတြက ဘာျဖစ္လို႔ ဒီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ မၾကိဳးစားၾကတာပါလဲ။

ေျဖ။ ဂႏၶီၾကီးဟာ ဒီျပႆနာကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွခ်င္ေတာ့ သူဟာ အသတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားဖို႔ တတ္နိုင္တဲ့သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ပထမ သူက အဆင့္တိုင္းမွာ သင္ၾကားမွဳမီဒီယံျဖစ္ေနျခင္း၊ ဒုတိယက အစိုးရသူတို႔ရဲ႕ ရံုးသံုးဘာသာ ျဖစ္ေနျခင္းပါပဲ။ က်န္တာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိပါဘူး။

ေမး။ တကယ္လို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားမွဳကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္မယ္ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူေတြဟာ လုပ္ခေကာင္းေကာင္း မရနိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ လူၾကီးမင္းရဲ႕အျမင္က ဘယ္လိုပါလဲ။

ေျဖ။ ဒီမွာ လုပ္စရာအလုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ေဒါက္တာ အာ-အမ္-လိုဟီရ္(Dr. R.M. Lohia's) ရဲ႕ပါရဂူဘြဲ႔အတြက္ က်မ္းျပဳတာဟာ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံမွာပါ။ သူတို႔က သူတို႔ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ဘာသာစကားဟာ အဂၤလိပ္ေတြထက္ အထက္တန္းက်တယ္ ျမင္တယ္လို႔ေတာင္ ထင္ေနၾကတာပါ။

မွတ္ခ်က္။ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အရာရာကို အေျမွာ္အျမင္ၾကီးစြာ ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္

(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

၂၆-၁-၂၀၂

ရည္ညႊန္း။ ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလူငယ္ကြန္ဂရက္မွ စီစဥ္ထုတ္ေဝသည့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment