" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Saturday, January 14, 2012

**တဂိုး၏ကဗ်ာ ဆရာတင္မိုး၏ အေတြးပုံရိပ္ **

အၾကင္ အရပ္၌ စိတ္ဓာတ္သည္ ေၾကာက္ျခင္းကင္း၏ ။
ဦးေခါင္းကို ေမာ့၍ ေမာ္၍ ထား၏ ။
အၾကင္ အရပ္၌ အသိတရားရွာရာတြင္ အတားအဆီးမရွိ ။
လြတ္လပ္၏ ။
အၾကင္ အရပ္၌ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း မၾကင္မနာ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္ေသာ တံတိုင္းအကာတို႔ျဖင့္ ကမၻာေလာကကို အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ခြဲျခားထားျခင္း မရွိ ။
အၾကင္ အရပ္၌ မွန္ေသာစကားတို႔ကို ဆိုၾက၏ ။
အၾကင္အရပ္၌ မေလွ်ာ့တက္ၾကြ ၊ ဇြဲလုံးလသည္ အၿပီးအေျမာက္ အေကာင္းအမြန္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ၊ လက္လွမ္းခ်ီတက္လ်က္ရွိ၏ ။
အၾကင္ အရပ္၌ သမၸဇဥ္ စမ္းေရၾကည္သည္ ဓေလ့ေကာင္းညိႈးမိွန္ရာ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ သဲကႏၱာရ၌ လမ္းမေပ်ာက္ဘဲ ရွိေနေသး၏ ။
အၾကင္အရပ္၌ အၿမဲသျဖင့္ ေတြးေခၚက်ယ္ျပန္႔ ၊ မွ်တယူဆ ၊ ျပဳမူၾကေအာင္ ၊

အဖသခင္ ေက်းဇူးရွင္သည္ ၊ လူခပ္သိမ္းကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိ၏ ။
အဖသခင္ ေက်းဇူရွင္ ထုိအရပ္၌ အကၽြႏု္ပ္၏ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုးထ ပြင့္လန္းပါေစသတည္ ။
**where the mind is without fear** by

(Rabindranath Tagore)

where the mind is without fear
and the head is held high,
Where knowledge is free:
Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls,
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms
towards perfection;
Where the clear stream of reason
has not lost its way into the dreary
desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by
thee into ever- widening thought and action
into the heaven of freedom,
My Father, let my country awake.

copy from = The Wondering Minstrels

— with Tin Moe Lwin.

No comments:

Post a Comment