" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, February 5, 2012

ကမၻာ့ ပညာတတ္အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ


ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၅၀ ထက္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရဦးေရ ၂၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း OECD ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘြဲ႔ရပညာတတ္ ဦးေရ တိုးတက္လာေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းမရွိေခ်။ ေ၀ါစတရိ ဂ်ာနယ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ဘြဲ႔ရဦးေရ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ပညာတတ္ အမ်ားဆုးံးေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆုံးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ကေနဒါတို႔သည္ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ ၿပီး ေနာ္ေ၀၊ ၾသစေၾတလ် တို႔သည္ ဒုတိယလိုက္သည္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပညာေရး က႑တြင္ရင္းႏွီးျမဳွတ္ႏႈံမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏႈံမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားမွာ ပညာတတ္လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

၁၀။ ဖင္လန္

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

စီးပြားေရးဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉) ၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ( တတိယ အနိမ့္ဆုံး)

တဦးခ်င္း ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ၃၆ ၅၈၅ ( အျမင့္ဆုံး အမွတ္စဥ္ ၁၄)

လူဦေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉)း ၃.၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံး အမွတ္ ၁၀)

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ OECD ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေသးငယ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉-၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာလိပ္ဘြဲ႔ရ တႏွစ္လ်င္ ၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလ်က္ရွိသည္။ ဖင္လင္ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးသိပၸံ၊ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ႏွင့္ ဥပေဒတို႔မွာ လူႀကိဳက္မမ်ားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္၊ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တို႔မွာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။၉။ ၾသစေၾတလ်

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉)း ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၁)

တဦးခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ၄၀၇၁၉ ( အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၆)

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉)း ၁၄.၆၃ ( တတိယ အျမင့္ဆုံး)

ၾသစေၾတလ်၏ လူဦးေရတိုးတက္ႏႈန္းမွာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀-၂၀၀၉ အတြင္း ၁၄.၆၃ ရခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္း တတိယ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအား ပညာေရးက႑၌ အသုံးျပဳမႈမွာ OECD ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၆ တြင္ရွိသည္။

၈။ ၿဗိတိန္

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း ၄.၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၉ တြင္ရွိသည္)

တဦးခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္ ေဒၚလာ ၃၅ ၅၀၄ (အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၁၆)

လူဦးေရ အေျပာင္းအလဲ (၂၀၀၀-၂၀၀၉)း ၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၃)

အျခားေသာ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာတတ္လူဦးေရ တိုးတက္မႈမွာ သကၠရာဇ္ ၁၉၉၉-၂၀၀၉ အတြင္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကိုပညာေရး၌ အသုံးျပဳမႈမွာ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၄ တြင္ရွိသည္။

၇။ ေနာ္ေ၀

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉)

တဦးခ်င္း ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္ ၅၆၆၁၇ ေဒၚလာ (ဒုတိယ အျမင့္ဆုံး)

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) ၇.၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၁၄)

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ပညာေရးက႑၌ အသုံးျပဳရာတြင္ တတိယ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဂ်ီဒီပီ၏ ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသုံးျပဳသည္။ ႏိုေ၀ႏိုင္ငံ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္မွာ ေကာလိပ္ဘြဲ႔ရမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုေ၀ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၆။ ေတာင္ကိုးရီးယား

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉) ၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၅)

တဦးခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ၂၉၁၀၁ ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၃)

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) ၃.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၄)

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘြဲ႔ရမ်ားေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉-၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဘြဲ႔ရဦးေရ ၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာခဲ့သည္။ OECD အဖြဲ႔၀င္မ်ားၾကားတြင္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၅ ရွိသည္။ ကိုးရီးယားေက်ာင္းသား အမ်ားစုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ပညာေရး၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္၊ အႏုပညာ ဘာသာရပ္တို႔မွာ အျမင္းဆုံးျဖစ္သည္။

၅။ နယူးဇီလန္

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉) ၃.၅ ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၄)

တဦးခ်င္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ၂၉၈၇၁ (အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၄)

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) ၁၁.၈၈ ( အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၈)

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ တဦးခ်င္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္အတြက္ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၄ ရွိသည္။ လူဦးေရ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေကာလိပ္အဆင့္ တက္ေရာက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကမၻာတြင္ေကာလိပ္တက္ေရာက္မႈ အဆင့္ ၅ တြင္ရွိသည္။

၄။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၀) ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္)

တဦးခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ၄၆ ၅၈၈ (အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၄)

လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) ၈.၆၈ ( အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၁၂)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေကာလိပ္ၿပီးဆုံးမႈသည္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားႏွင့္တြက္ ခ်က္ပါက ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည့္ အတြက္ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ၃၄ ႏိုင္ငံတြင္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ ပညာေရး အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမွ သုံးစြဲသည္။ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၆ ရွိသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ပညာတတ္ အမ်ားဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၃။ ဂ်ပန္

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉) ၃.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၀)

တဦးခ်င္း ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ၃၃၇၅၁ ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၇)

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၀.၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၆)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင့္တူညီရွိသည္။ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ေကာလိပ္အဆင့္ ပညာေရးတြင္ သုံးသည့္ အတြက္ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၁၇ တြင္ရွိသည္။

၂။ အစၥေရး

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၀)

တဦးခ်င္း ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ၂၈၅၉၆ ေဒၚလာ

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) ၁၉.၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ( အျမင့္ဆုံး)

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းအရ အသက္ ၂၅-၆၄ ႏွစ္အတြင္း ေကာလိပ္ပညာ ၿပီးဆုံးမႈသည္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ အမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္ႏွင့္ တြက္ခ်က္ပါက ပညာေရး အသုံးစရိတ္မွာ ၂၀၀၀-၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

၁။ ကေနဒါ

အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း (၁၉၉၉-၂၀၀၉) ( အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၅)

တဦးခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ ၃၉၀၇၀ ( အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၁၀)

လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈ (၂၀၀၀-၂၀၀၉) ၉.၈၉ ( အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၁၀)

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေကာလိပ္ပညာ ၿပီးဆုံးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးတြင္ သုံးသည့္အတြက္ OECD အဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းသား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္ပမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေစာျပည့္ညိဳ

REF: Sources; The 10 Most Educated Countries in the World by Maukkha

From FOREVER FRIENDS ထာ၀ရသူငယ္ခ်င္းမ်ား Posted by zaw neing linn on ေဖေဖာ္၀ါရီ 5, 2012 at 2:45pm

No comments:

Post a Comment