" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, February 10, 2011

သားေရႊၾကဴ ဆုံးမစာ

“သားေရႊၾကဴး”၊ သူေတာ္တကာ၊ ခ်ီးမြမ္းရာသား၊ သားတကာထက္၊ ေက်းဇူးနက္၍၊ အဖက္မဲ့စြာ၊ ဂုဏ္ပညာႏွင့္၊ သမၼာစာရ၊ ျမတ္ဓမၼျဖင့္၊ မိဘတို႕ထက္၊ ဆထက္လြန္စြာ၊ အတိဇာဟု၊ သမၻာရင့္ေညာငး္၊ သားသူေကာင္းလ်ွင္၊ ျဖစ္ေစ ခ်င္၍၊ မိခင္ဘခ်စ္၊ အသစ္သစ္ျဖင့္၊ ကြပ္ျမစ္ဆုံးမ၊ ညႊန္ျပသ၏၊ သားလွေရႊၾကဴ၊ မယ့္သညး္အူလွ်င္၊ နည္းယူေဖြရွာ၊ ၾကံစာနာလ်က္၊ သည္မွာမေတာ္၊ သည္မွာေတာ္ဟု၊ ေလ်ာ္ေလ်ာ္ကန္မန္၊ မွန္မွန္ေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ မေထာင့္မေကြ႕၊ က်င့္ေလ့က်င့္ရာ၊ အျဖာျဖာက္ုိ၊ လူမွာလူေလ်ာက္၊ ခ်ီးမြမ္းေလာက္၍၊ ေခါင္ျမတ္ပညာ၊ ရဟန္းမွာလည္း၊ ျပဳရာျပဳခြင့္၊ ဝတ္ရင့္ဝတ္ႏု၊ ေထာက္ရႈေမွ်ာ္ေတြး၊ ၾကံစည္ေမးလ်က္၊ စစ္ေဆးစင္စြာ၊ ဥာဏ္ပညာျဖင့္၊ သီတာျပည့္လွ်ံ၊ ေရကန္ပမာ၊ ျမတ္ဆရာ၌၊ စင္စြာၾကည္လင္၊ ေဆးေစခ်င္သည္။ ။” မိခင္သည္းအူ သားေရႊၾကဴ”။


ေက်ာင္းစာေရး ေမာင္စံထိန္
(ၿမန္မာ ၁၁၈၀ ခန္႔)။

No comments:

Post a Comment