" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, February 21, 2011

ဘ၀ေရလႈိင္း

ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္ျပဳေသာ္

ငုိမႈတစ္ခါ ရယ္ကာတလီ

မတည္မျမဲ ဆင္းရဲဒုကၡ

ေတြၾကဳံရလဲ သုခတဖန္

စံရျပန္၏ တခါတရံ

ေအာင္ျမင္လာမႈ အေၾကာင္းျပဳလွ်က္

လူထုအမ်ား ၀ုိင္းေျမာက္စား၍

ေမာက္္ၾကြားရြင္ျပ ၀မ္းသာရလဲ

ဘ၀ဘ၀ဲ လည္ျမဲမုိ႕

တလဲရႈံးက် ၾကံဳေတြရေသာ္

ရႈတ္ခ်မၾကည္ ကဲ့ရဲ့သည္ေၾကာင့္

တခ်ီမုခ် ၀မ္းနည္းရ၏

ဘ၀ဟူသည္ ငိုခ်ည္တစ္ခါ

ရယ္ကာတစ္ေထြ ေအာင္ေလတဖန္

က်ရႈံးဟန္ေၾကာင့္ ေလဒဏ္ခတ္သြား

ေရလႈိင္းမ်ားဟူ ပမာတူ၏

အုိ........လူအမ်ား

သတိထားေလာ့

ျမင့္မားမည္ၾကံ

နိမ့္က်ျပန္ရ

သဘာ၀မို႔

ဘ၀သေဘာ

ေရလႈိင္းေၾကာကုိ

သေဘာေပါက္ခါ

ေလ်ာက္ၾကေလ...။


(အရွင္ပညာသာရ)

No comments:

Post a Comment