" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, February 28, 2011

ေလာကနီတိ

၁။ သီရိမဟာ စတုရဂၤဗလအမတ္ၾကီး (ၿမန္မာ ၆၇၅-ခန္႔ ၇၂၇-ခန္႕)သည္ ေလာကနီတိက်မ္းကို ဓမၼပဒ၊ သံယုတ္၊ ဇာတ္၊ သုတၱနိပါတ္စေသာ ဘုရားေဟာက်မ္းဂန္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ စာဏက်နီတိ၊ ဟိေတာပေဒသ စေသာ သကၠဋက်မ္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း ေရြးထုတ္၍ အပိုင္း(၇) ပိုင္းခြဲကာ ၿပဳစုခဲ့ပါသည္။ ယင္ေလာကနီတိက်မ္းကို ပင္းယေခတ္က်မ္းစာ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

၂။ ေလာကနီတိက်မ္း၏ မွီရာနိႆယကို ဘၾကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၁၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စကၠိႏၵာဘိသီရိ သဒၶမၼဓဇ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာ ဂုရု ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္က အနက္ၿမန္မာ ၿပန္ဆိုထားပါသည္။

ေလာကနီတိက်မ္း၏ ဂုဏ္ႏွင့္အက်ိဳး

ေလ့လာသင္ၾကားသူအဖို႔ ေလာကနီတိက်မ္းသည္

(၁) သာေရာ- အႏွစ္သာရမည္၏။

(၂) မာတာပိတု- မိဘသဖြယ္ၿဖစ္၏။

(၃) အာစရိေယာ- ဆရာသမားႏွင့္တူ၏။

(၄) မိေတၱာ- မိတ္ေဆြႏွင့္တူ၏။

ဟူေသာ က်မ္း၏ ဂုဏ္ေလးမ်ိဳးကို မွတ္သားရာ၏။

(၁) ဥာဏီ- ဥာဏ္ၾကီးရွင္ ၿဖစ္နိုင္ၿခင္း။

(၂) မဟာ- ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္သူ ၿဖစ္နိုင္ၿခင္း။

(၃) ဗဟုႆုေတာ- အၾကားအၿမင္ ဗဟုသုတမ်ားနိုင္ၿခင္း။

ဟူေသာ အက်ိဳးသုံးပါးကို ရနိုင္ပါဟည္။

*မရွိပညာ၊ ဤလူ႕ရြာ၌၊ က်မ္းစာနီတ၊ိ တတ္မသိက၊ မ်က္စိစုံကန္း၊ လူၿဖစ္ဆန္းမွ၊် ေပါက္ပန္းပမာ၊ မွတ္ဘို႔ရာ၏။ (မဃေဒဝ)*


ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment