" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, February 8, 2011

THE SITAGU RESOLUTION

We resolve to make effort;
to beautify our lives in this world we live,
to promote our Sasana ardently,
to make our country prosperous,
with the best of our ability,
without arrogance.

(Sitagu Sayadaw)

No comments:

Post a Comment