" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, January 14, 2011

လက္သစ္ေတာင္တာဆံုးမစာ 2

*၁၁။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္၊ ေပါင္းေဖာ္ယွဥ္တြဲ၊ လူမိုက္မဲတို႔၊ ေရွာင္လႊဲပါေလ၊ ဤသူအၿမတ္၊ ဤသူလတ္က၊ ညစ္ထပ္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ဤသူယုတ္ဟု၊ အဟုတ္အမွန္၊ မေသြလွန္သည္၊ ဧကန္ဆတ္ဆတ္၊ လူသံုးရပ္ကို၊ သိတတ္ေစ။

၁၂။ ရပ္သူရြာသား၊ သူေကာင္းမ်ား၏၊ နားမွာမဆန္႔၊ မခန္႔မေလး၊ သူမုန္းေဆးလ်ွင္၊ ဆဲေရးညစ္ညမ္း၊ ကိုယ္လက္ႏြမ္းေအာင္၊ အသြမ္းမက်င့္ၾကေလႏွင့္။

၁၃။ ကြယ္ရာမေရြး၊ မ်က္ႏွာေဝးက၊ ေတြးေလၾကံဘိ၊ မိမိသေဘာ၊ သို႔က်င့္ေသာဟု၊ ေၿပာရလူခ်င္း၊ ေမတၱာကင္းေအာင္၊ သတင္းမပုပ္ ပါေစႏွင့္။

၁၄။ အေရာင္းအဝယ္၊ အသြယ္သြယ္တြင္၊ လိုဖြယ္ရရန္၊ ဖိုးထိုက္တန္လွ်င္၊ မွန္သည္ကိုလိုက္၊ ေလာဘတိုက္၍၊ လူမိုက္မဆိုရေစႏွင့္။

၁၅။ မေၿဖာင့္မသား၊ မတရားကို၊ လားလားဤသူ၊ မၿပဳဟူ၍၊ ဗိုလ္လူခပ္သိမ္း၊ ေမတၱာလိမ္းသည္၊ ခ်ီးမြမ္းဆိုေထြ၊ ရတတ္ေစ။

၁၆။ သူ၏စီးပြား၊ ငါ့စီးပြားကို၊ ေထာက္ထားမိေစ၊ ၾကီးေလာဘကိုမွ်တေစ။

၁၇။ မေမႊမေႏွာက္၊ မေကာက္မက်စ္၊ မလိမ္လစ္ဘဲ၊ မစဥ္းလဲႏွင့္၊ စိတ္ထဲေၿဖာင့္ေစ၊ သူ႔အက်င့္ကိုလည္း၊ သိတတ္ေစ။

၁၈။ ဟုတ္ေသာအၾကံ၊ မွန္ေသာအက်င့္၊ သင့္ေသာအယူ၊ ၿဖဴေသာႏွလုံး၊ သူေတာ္ထုံုးကို၊ စြဲသုံးေသာေထြ၊ မွန္လွေစ။

၁၉။ မွတ္ဖြယ္ရာရာ၊ ထိုထိုစာကို၊ ရွာ၍မၿပတ္၊ အိမ္တြင္ဖတ္။

၂၀။ ဖတ္ၿပန္ေသာ္ကား၊ ဖတ္ဖန္မ်ားက၊ သားမယားပင္၊ သိၿမင္ကင္းကြာ၊ မလိမၼာလည္း၊ စာေပစကား၊ ေန႔တိုင္းၾကားက၊ ထူးၿခားလိမၼာ၊ ရွိသည္သာတည္း။

၂၁။ ရင္ဝယ္ၿဖစ္ၿငား၊ ေမြးသည့္သားကို၊ မယ္ဘြားမိခင္၊ ဆုံုးမသင္သို႔၊ အၾကင္ဆရာ၊ တို႔သူငါကို၊ လိမၼာေစေၾကာင္း၊ ေကာင္းပါေစလို၊ ဆိုပါသမွ်၊ ၾသဝါဒကို၊ နားမွ်မေထာင္၊ မၾကားေယာင္သို႔၊ ေမာင္တို႔ၿပဳက၊ ယခုပစၥဳပၸန္၊ ေနာင္သံသရာ၊ ဆက္မ်ားစြာ၌၊ ခ်မ္းသာမည္ေရး၊ အလြန္ေဝးသည္၊ ေသေဘးမလြဲ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ၊ ေရႊခဲဘယ့္ႏွယ္၊ အသြယ္သြယ္ကို၊ လႊဲဖယ္ၾကံစည္၊ လြတ္ပါမည္၊

သ်ွင္မဟာရဌသာရ (ၿမန္မာ ၈၃၀-၈၉၂)

No comments:

Post a Comment