" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 20, 2010

ဗုဒၶေခတ္ၾကိဳကို ေလ့လာၿခင္း

လူသားတို႔သည္ ဤကမၻာေၿမၾကီးေပၚဝယ္ ဤ၍ဤမွ် ဂဏန္းခ်၍ မေရတြက္နိုင္ေလာက္ေသာ ကာလမွစတင္၍ အေၿခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ဤကမၻာေၿမၾကီးေပၚဝယ္ အေၿခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ လူသားတို႔၏ ေနရာေဒသသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြရွိပါသည္။ ထိုေဒသမ်ားအနက္ အဓိကအားၿဖင့္ ၿမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေပၚေတာ္မမူမီ မဇၥ်ိမေဒသ အေၿခအေန ဗုဒၶေခတ္ၾကိဳကို တေစ့တေစာင္းအၿဖစ္ ေလ့လာတင္ၿပမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယၿပည္ၾကီး၌ ၿမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေပၚေတာ္မမူခင္ကပင္ ဘာသာအယူဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး အေတြးအေခၚ အေထြေထြ စသည္တို႔ ထြန္းကားလ်က္ ရွိေပသည္။ ဗုဒၶေခတ္ၾကိဳကိုေလ့လာရာ၌ ယင္းတို႔၏ မူလဘူတၿဖစ္ေသာ အာရ္ယန္ (အရိယာ) Aryan လူမ်ိဳးတို႔၏အေၾကာင္းကို ဦးစြာပထမ ေလ့လာသင့္ေပသည္။
အာရ္ယန္ (အရိယာ) လူမ်ိဳးမ်ား
ခရစ္မေပၚမီ သကၠရာဇ္ (၁၇၅၀) ႏွစ္ေလာက္က အသားၿဖဴ ႏွာတံေပၚေပၚ အရပ္ခပ္ၿမင့္ၿမင့္ လူမိ်ဳးအခ်ိဳ႕တို႔သည္ အိႏၵိယၿပည္ၾကီး၏ အေနာက္ႏွင့္ အေနာက္ေၿမာက္ဘက္ေဒသတို႔မွ (ယခု အီရန္ အီရတ္ အာဖဂန္နစၥတန္) အိႏၵိယၿပည္ၾကီးထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုလူမိ်ဳးတို႔သည္ မူလတိုင္းရင္းသား အသားမည္း ႏွာတံတို အရပ္ခပ္ပုပု လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မေရာေႏွာေအာင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားကို အာရ္ယန္ (အရိယာ) Aryan လူေတာ္ လူၿမတ္ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္ကာလကပင္ အိႏၵိယၿပည္ၾကီး၌ အသားအေရာင္ ခြဲၿခားေသာ လူမ်ိဳးေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ထိုအသားၿဖဴ ႏွာတံေပၚ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔၌ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယင္းအသားၿဖဴ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔က အသားမည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို ဒါသ(ဒါသွ်) ကၽြန္ဟူေသာ အသုံးအႏွံးကို ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚခဲ့ၾကေပသည္။
ဘာသာစကား
ဥေရာပႏွင့္ အာရွဘာသာစကားတို႔ကို စနစ္တက် ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာၾကေသာ အေနာက္တိုင္း ဘာသာေဗဒသုေတသီ ပညာရွင္တို႔က ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္သြယ္လ်က္ရွိေသာ ဂရိ လက္တင္ က်ဴေတာနစ္(Teutonic) ဆလပ္ (Slav) ေရာမ အိုင္ေရနီယန္ (Iranian) သကၠ႗ ၿပာက႗ ပါဠိဘာသာ စကားတို႔ကို စုေပါင္း၍ အင္ဒို-အာရိယန္ (Indo-Aryan Family) ဘာသာမိ်ဳးဟုလည္းေကာင္း အရိယာဘာသာဟူ၍လည္းေကာင္း အင္ဒို-ဥေရာပ (Indo-European) ဘာသာဟူ၍လည္းေကာင္း အင္ဒိုဂ်ာမန္နစ္ ဘာသာဟူ၍လည္းေကာင္း အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့ၾကသည္။
အာရွတိုက္သံုး ဘာသာစကားမ်ားကို အင္ဒို-အာရိယန္ဘာသာ စကားမ်ားဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚစမွတ္ၿပဳခဲ့ၾက၏။ ဥေရာပတိုက္သံုး ဂရိ, အီတာလ်ံ, ကဲလတစ္(Celtic), ဂ်ာမန္ ဆလပ္စေသာ ဘသာစကားမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယေၿမာက္ပိုင္း ပါသ်ွ(အီရန္) အိုင္ေရနီယန္ စေသာ အာရွတိုက္သံုး ဘာသာစကားတို႔သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ပင္မဘာသာစကား (Family of Language)မွ ဆင္းသက္လာသည္းဟုလည္း ပညာရွင္တို႔က ဆိုၾက၏။ထုိ ဘာသာစကား အားလုံးတုိ႔သည္ ဝိဘတ္သြယ္ ရုပ္ေၿပာင္း ဘာသာစကားမ်ား (Inflectinal Language) ၿဖစ္ၾကသည္။ အိႏၵိယၿပည္သံုး ဘာသာစကားမ်ားကို ဘီစီ(၁၅၀၀) ခန္႔ေလာက္မွစ၍ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ ေဝဒဘာသာစကားႏွင့္ သကၠဋဘာသာတို႔ကို သကၠဋဘာသာမ်ိဳးဟုလည္းေကာင္း, ပါဠိ မာဂဓီ အဒၶမာဂဓီ ေသာရေသနီ မဟာရဌီ ေပသာစီ အပၾဘံသ စေသာ ဘာသာစကားတို႔ကို ၿပာကဋ ဘာသာမ်ိဳးဟုလည္းေကာင္း အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲ၍ အမည္ေပးထားၾကသည္။ ယင္းအိႏၵိယၿပည္သံုး သကၠဋ ၿပာကဋ ဘာသာေဝါဟာရ သဒၵါဆိုင္ရင္တို႔သည္ အေနာက္တိုင္း ဥေရာပ လက္တင္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အေတာ္ေလး ဆင္တူရွိၾကသည္ကိုေတြ႔ရ၏။ ေအာက္ပါပံုစံမ်ားကို ေလ့လာၿခင္းၿဖင့္ သိနိုင္ပါသည္။
Father    Paternal        -English
Pita            -PaLi
Padre            -Spanish
Vater            -German
Vater            -Dutch
Mother    Maternal        -English
        Mata            -PaLi
        Mutter        -German
        Moder        -Dansh,
                    -Norwegian,
                    -Swedish
        Mader        -Spanish
        Mat            -Russian
        Mate            -Lettish
Brother    Brother, Fraternal    , -English
        Bhata            -PaLi
        Bruder        -German
        Brater            -Cez
        Brat            -Russian
Three        Tri-Three        -English
        Ti-Tri            -PaLi & Sanskrit
        Tri             -Russian
        Tres            -Portugese
        Tresv            -Italy
        Trois            -France
        Drei            -German
Ten        Decimal        -English
        Das            -PaLi
        Desmit        -Lettish
        Desyat        -Russian
        Das            -Hindustandi
        Dah            -Persian
(He)        Is            -English
        Asit            -Sanskrit
        Est            -Greek
        Ist            -Old German
        Jest            -Russian
ထို႔အၿပင္ ေကသရ(Kesara)ပါဠိသကၠဋပုဒ္, ဆီဇာ (Caesar) ေရာမ အီတလီပုဒ္, (Keisara-ေကဤသရ) ဂ်ာမန္ပုဒ္, ဇာ (Cza) ရုရွားပုဒ္, ဤေလးပုဒ္တို႔၏ စာလုံးေပါင္းတို႔ိကို ဘာသာေဗဒနည္း(Philogical Study) ႏွင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တစ္ပုဒ္ႏွင့္တစ္ပုဒ္ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ၿမင္နိုင္ပါသည္။ ေကသရ(တခ်ိန္ကအိႏၵိယသံုး ပါဠိ), ဆီဇာ (ေရာမ-အီတလီ), ေကဇာ or ေကဤသရ), ဇာ(Cza) ရုရွား, ဤေလးပုဒ္တို႔၏ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာၿဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ၎ေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနရင္းအရပ္ေဒသသည္ ရုရွားၿပည္ေတာင္ပုိင္း, ကတ္စပီယန္ (Caspian)ပင္လယ္တစ္ဝိုက္, စတက္(Stepps)ႏွင့္ ပါမီယာ (Pamir) ေခၚ ကုန္းၿမင့္ေဒသမ်ား ၿဖစ္တန္ရာသည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္ သုေတသီမ်ားက ယူဆၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေဒသသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔ စတင္ေပါက္ဖြားရာ ေဒသဟူ    ၍ကား မယူဆၾကေပ။ အိႏၵယၿပည္ၾကီးသို႔ မေရာက္မီ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဒညဳ(Danube) ၿမစ္ဝွမ္းေဒသမွ လည္းေကာင္း, ေဗာ္လတစ္(Baltic)ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္းမွလည္းေကာင္း,စကင္ဒီေနးဗီးယား(Scandianvia) ကၽြန္းဆြယ္မွလည္းေကာင္း ေၿပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆၾကေလသည္။
အာရ္ယန္လူမ်ဳိးတုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနွင့္  ေနထိုင္မွဳအေၿခေန
ေရွ့ေခတ္အာရ္ယန္လူမ်ဳိးတို႔၏ အဓ္ိကအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသည္ ေယဘုယ်အားၿဖင့္ သိုးေက်ာင္း ဆိတ္ေက်ာင္း စေသာအသက္ေမြးဝမ္းၾကာင္းပင္ၿဖစ္သည္။ (ၿမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ဆိတ္ေက်ာင္းသားတုိ့၏ က်က္စားရာ စားက်က္၌ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ သစ္ပင္ကုိ (အဇပါလ) ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ဟု ေခၚသည္ကုိ ေထာက္ထားလွွွ်င္ ယင္လူမ်ဳိးတုိ့၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကုိ မွန္းဆ၍ သိနိုင္ေပသည္။ )။
ထုိလူမ်ဳိးတို့သည္ မိမိတို့၏ မိသားစုက ေမြးၿမဴထားေသာ သုိးအုပ္ ဆိတ္အုပ္မ်ားကုိ ထိမ္းေက်ာင္းရင္း စားက်က္ရွိရာ အရပ္ထုိထို ဤဤသို႔ လိုက္လံ လွည့္လည္ ထိမ္းေက်ာင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾက၏ ။ အစာေရစာ ရွားပါးလာသည္နွင့္အမ်ွ တစ္ေနရာတညး္၌ မေနၾကေတာ့ဘဲ ေရၾကည္ရာ ၿမတ္နဳရာ ရွာၾကရင္း ၎ ဆိတ္အုပ္ သိုးအုပ္တုိ႔နွင့္ အတူ မိသားစုတုိ႔ပါ တစ္ပါတည္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေၿပာငး္ေရႊ႕ ေနထုိင္းစားေသာက္ခဲ့ၾက၏။ အတည္တက် ေနထိုင္ၾကေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာရ္ယန္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေၿမကုိ ထြန္ယက္၍ မုေယာစပါးမ်ားကုိ စိုက္ပ်ဳိးၾကေၾကာငး္ သက္ေသသာဓကမ်ားရွိေပသည္။ အာရ္ယန္လူမ်ဳိးတုိ့သည္ စားေသာက္ရန္ အတြက္ မိမိတို႔၏ အိမ္ေမြးၿခံေပါက္ သုိးဆိတ္တို႕ကုိ သက္စားၿခင္းမရွိ ။ ေတာလည္ကား မုဆုိးလုပ္ငန္းၿဖင့္ရေသာ သားငါးတုိ့ကုိသာ စားေသာက္ၾကကုန္၏ ။
ေနာင္ေသာအခါ ၿမင္းနွင့္ ၿမည္းတုိ႕ကုိ ဝန္တင္ရန္အတြက္ အသံုးၿပဳလာၾကသည္ ။ ေလွ်ာ္ပင္နွင့္ တိရိစၦာန္တို႕၏ သားေရမ်ားကုိ ဖ်ာ အၿဖစ္ၿဖင့္လည္းေကာငး္ အဝတ္အထည္အၿဖစ္ၿဖင့္ လည္းေကာငး္ အသံုးၿပဳလာခဲ့ၾက၏ ေနထုိင္ရန္ အေဆာက္ အအုံု ဟူႈႈ၍ ေၿပာပေလာက္ေအာင္ မရွိေသး ။ ေၿမၾကီး၌ တြငး္တူးၿပီး မုိးရာသီနွင့္ ေဆာင္းရာသီမွာ သစ္ရြက္မ်ား ဖံုးအုပ္ မုိးကာ၍ ေသာ္လည္းေကာငး္ ေႏြရာသီ၌ ၿမက္သစ္ရြက္ မ်ားကုိ အမုိးကာ ၿပဳလုပ္၍ ေၿမစုိက္တဲမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ ။ အစားအေသာက္အၿဖစ္ နုိ႕မ်ား သစ္သီးဝလံမ်ား ေတာလိုက္၍ ရေသာ သားငါးမ်ားကို လည္းေကာငး္ ၊ အရက္ေသစာအၿဖစ္ ပ်ားရည္ကုိ စိမ္ရည္တည္၍ ထားၿပီလ်ွင္ ေသာက္စားမူးယစ္ၾက၏ ။ ေၾကးနီကို ယခုေခတ္ အဖုိးတန္ေရႊ ေငြ ရတနာကဲ့သို႕ အဆင္တန္းဆာ အၿဖစ္ အသံုးၿပဳခဲ့ၾက၏ ။ ေလးနွင့္ၿမားကုိ ေတာလိုက္ရန္ နွင့္ ရန္သူကုိ ေၿခမွဳန္းရန္ အသံုးၿပဳၾကၿပီး ေက်ာက္ၿဖင့္ ၿပီးေသာ ပုဆိန္ ဓား လွံ မ်ားကို ေန့စဥ္သံုး ကိရိယာ တန္းဆာပလာမ်ား အၿဖစ္ၿဖင့္ အသံုးၿပဳခဲ့ၾက၏ ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ၿမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္ မမူမိီ မဇၥ်ိမ ေဒသ အိႏၵိယ ၿပည္ၾကီး၌ ထုိေခတ္အခါ ပထဝီအေန အထားအရ ပိဋကတ္ေတာ္လာ တိုငး္ၾကီး (၁၆ ) တိုင္းရွိ၏ ။ ယင္းတုိ႕မွ (၁) ကာသိ ၊ (၂) ေကာသလ ၊ (၃) အဂၤ ၊ (၄) မဂဓ ၊ (၅) ဝဇၨီ ၊ (၆) မလႅ ၊ (၇)ေစတိယ ၊ (၈) ဝံသ ၊ (၉) ကုရု ၊
(၁၀) ပဥၥာလ ၊ (၁၁) မစၦ ၊ (၁၂) သူရေသန ၊ (၁၃) အႆက ၊ (၁၄) အဝႏၱိ ၊ (၁၅) ဂႏၶာရ ၊ (၁၆) ကေမၻာဇ တုိင္းတုိ့ ၿဖစ္ၾက၏ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား၌ ၿမဗုဒၶ ၏ ဇာတိေၿမ သကၠတိုင္းကုိ တိုင္းၾကီး (၁၆) တိုင္း အတြင္း၌ သီးၿခားထည့္သြင္း ေဖာ္ၿပေလ႕မရွိဘဲ ေကာသလတုိင္း၌ ထည့္သြင္း၍ ေဖာ္ၿပေလ့ရွိ၏ ။ ထိုတုိင္းၾကီး (၁၆) တိုင္းတုိ့၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွာ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ၿဖင့္လည္းေကာငး္ ၊ သမၼတ စနစ္ (ဒီမုိကေလစီ) စနစ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွစ္မ်ဳိးရွိ၏ ။ သကၠတုိင္း ဝဇၨီတုိင္း မလႅတိုင္းတုိ့သည္ ဒီမုိကေရစီ သမၼတ စနစ္ၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တုိင္းေဒသမ်ား ၿဖစ္ၾက၏ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းမ်ား၌ မင္းမ်ားသည္ တုိင္းသားၿပည္သူတုိ့အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ အေတာ္ေလးပင္ ရက္စက္ဟန္ရွိ၏ ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶပိဋကတ္ေတာ္မ်ား၌ “ရာဇေတာဝါ - မငး္ဆိုး မငး္ညစ္ ေဘးအႏၱရာယ္မွ လည္းေကာင္း “ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မင္းကုိ အႏၱရာယ္ တစ္ပါး အေနၿဖင့္ ထည့္သြင္း ထားဟန္ရွိ၏ ။ တုိင္းသူၿပည္သားမ်ားကို မိမိ၏ ရင္ဝယ္ပုိက္ သားသၼီးမ်ား အေနၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပက္ေသာ မင္းေကာငး္ မင္းၿမတ္မ်ားလည္း ရွိပါ၏ ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ငါ့တုိ့ ဘုရင္ မင္းၿမတ္သည္ တုိင္းသား ၿပည္သူမ်ားကို မိမိ၏ ရင္ယ္ဝယ္ပုိက္ထား သားသၼီမ်ားကဲ့သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစသတည္းဟု ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္ကုိ ေထာက္ဆေသာ အားၿဖင့္ ထုိေခတ္အခါ မင္းတုိ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ အထိုက္ အေလ်ာက္ ခန္႕မွန္း နုိင္၏ ။
ပညာေရး
ပညာေရးမွာမူ ထိုေခတ္အခါကလည္း ေက်နပ္အားရဖြယ္ရွိေၾကာငး္ကုိ ေတြ႕နုိင္၏ ။ အထက္တန္းလႊာ လူခ်မ္းသာမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ သားသၼီးမ်ားကို ဂႏၶာရတို္င္း တကၠသိုလ္ၿပည္ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီးထံ ေစလြတ္၍ ပညာသင္ယူေစခဲ့ၾက၏ ။ ယင္းဆရာၾကီးကလည္း မိမိထံေမွာက္ ပညာရင္နို႕ ေသာက္စုိ႕အားၿဖည္႕ရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ တပည့္မ်ားအား အဌာရသ (၁၈) ရပ္ေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပး၏ ဆရာၾကီးထံ ပညာေတာ္သင္ သြားနုိင္သည့္ အထက္တန္းလႊာ ေက်ာငး္သူေက်ာငး္သားမ်ားမွာမူ ခတၱိယ (မင္းမ်ဳိး) ၿဗာဟၼဏ (ပုဏၰားမ်ဳိး) ေဝႆ (သူေဌး သူၾကြယ္ မ်ဳိး) တုိ႕၏ သားသၼီးမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကေလသည္ ။
ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီးထံ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
လူ့႕ အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီးထံ မိမိတို႕၏ သားသၼီးမ်ားကို ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ရာ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏ဟု ဆုိနုိင္၏ ။
(၁) နိဂတမာနဒဗၺ - အမ်ဳိးမာန္ ဇာတိမာန္ စသည္ က်ေအာင္လည္းေကာင္း
(၂) သီတုနကၡမာဒိ - အေအးအပူစေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ မ်ားနွင့္ ေလာကဓံမ်ား ခံနုိင္ရည္ရွိေအာင္လည္းေကာင္း
(၃) ေလာကစာရိတၱညဴ - ေလာကက်င့္ဝတ္ ရာဇက်င့္ဝတ္ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ အေထြေထြ ရရွိေအာင္လည္းေကာင္း ပညာေတာ္သင္လႊတ္ခဲ့ၾက၏ ။
ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီးထံ ပညာသင္ယူပံု သင္ယူနည္း
(၁) အာစရိယဘာဂ နည္းၿဖင့္ သင္ယူလွ်င္ ဆရာၾကီးအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပး၍ သင္ယူရ၏၊
(၂) ဓမၼေႏၱဝါသိက နည္းၿဖင့္ သင္ယူလွ်င္ ဆရာၾကီး အတြက္ အခေၾကးေငြေပးစရာ မလုိဘဲ ဆရာၾကီးကုိ နင္းနယ္ နွိပ္ေပးၿခင္းစေသာ ဝတ္ၾကီး ဝတ္ငယ္မ်ားကို ၿဖည္႔ဆည္းေပးၿခင္း၊ ေရခပ္ ထမင္းခ်က္ အဝတ္ေလွ်ာ္ စေသာ ေဝယ်ာေဝစၥ အဝဝကုိ လုပ္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ပညာသင္ယူရ၏ ။ ဤသို႕ၿဖင့္ နွစ္မ်ဳိးရွိနိုင္၏
သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ား
တကၠသိုလ္ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီး သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာ ရပ္မ်ားကို အုပ္စုခြဲလွွ်င္
(၁) ဝိဇၨာယတန
(၂) သိပၸါယတန
(၃) ကမၼာယတနဟု သံုးမ်ဳိးရွိနုိင္၏။
ဝိဇၹာယတန အုပ္စုတြင္ စာေပအတတ္ ေဆးအတတ္ နကၡတ္ ေဗဒင္အတတ္ လကၡဏာေဟာ အတတ္တို႔ ပါဝင္၏။ စာေပအတတ္မွာလည္း ေဝဒကဲ့သုိ႕ေသာ ကဗ်ာမ်ားကုိ ဌာန္ကရုိဏ္း ပယတ္ ဆန္ုးဂုိဏ္းနွင့္ အညီ ဖြဲ႕စီသီကံုးနုိင္သည္အထိ တတ္ေၿမာက္သူမ်ားရွိၾက၏ ေဆးအတက္တြင္လည္း ဦးေခါငး္ကုိ ခြဲစိတ္ကုသနုိင္သည္ အထိတက္ေၿမာက္ၾက၏ ။ နကၡတ္ေဗဒင္ အတတ္တြင္လည္း ေကာငး္ကင္နကၡတ္ ၾကယ္တာရာတုိ႕ကုိ ၾကည္႕ရွု႕ရုံမ်ွၿဖင့္ တုိင္းၿပည္၏ သာယာဝေၿပာမွု႕ရွိမရွိ အေၿခေနကုိ သိနုိင္၏ ။ ယေန႕ေခတ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဝိဇၨာယတန ဟူသည္ ဝိဇၨာ ပညာရပ္မ်ားပင္ ၿဖစ္၏ ။သိပၸါယတန ပညာရပ္တုိ႕တြင္ သခ်ၤာပညာ မုိးေလပညာ ေရေၾကာငး္သြားလာမွဳ႕ ပညာရပ္မ်ားသည္ ထုိေခတ္ အခါက ထင္ရွားၿဖစ္ခဲ့၏ သခ်ၤာပညာရပ္မ်ားသည္ ယေန့ေခတ္လုိ တိတိ က်က်မ်ဳိး မဟုတ္၊ ခန္႕မွန္းေၿခအားၿဖင့္ တြက္ခ်က္ ေဖာ္ၿပၿခင္းမ်ဳိးသာၿဖစ္၏ ဥပမာ တစ္ဥသဘ နွစ္ဥသဘ စသည္ေခၚရာ၌ “ ႏြားတြန္သံ” ကုိခန္႕မွန္း၍ ေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္၏ ေရေၾကာင္း သြားလာမွဳ႕ပညာရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိေခတ္အခါက နုိင္ငံရပ္ၿခား တုိင္းတစ္ပါးသို႕ ရြက္ေလ ွသေဘၤာမ်ားၿဖင့္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ကိစၥ ကူးလူးဆက္ဆံ သြားလာသည္ကုိ ေတြ႕နိုင္၏ ။ ယေန႕ေခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ သိပၸါယတန ဟူသည္ သပၸံပညာရပ္မ်ားပင္ၿဖစ္၏ ။ ကမၼာယတန ဟူသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားပင္ၿဖစ္၏ ။ အုိးလုပ္ၿခင္း ေက်ာက္ဆစ္ၿခင္း ပန္းတိမ္ ပန္းပု စေသာ ပန္းဆယ္မ်ဳိး အတတ္မ်ားနွင့္ အၿခား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာငး္ အတတ္ပညာရပ္မ်ားၿဖစ္၏။ ပန္းပု ပညာရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရႊစင္ရုပ္ကုိ ပင္ လူနွင့္ မၿခား တသားတည္း ပံုတူထုလုပ္နုိင္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ၏ ။
လူတန္းစားအလႊာႏွင့္ အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္
ေရွးေခတ္ကပင္ ခတၱယ(မင္း)၊ ၿဗာဟၼဏ(ပုဏၰား)၊ ေဝႆ(ကုန္သည္)၊ ဒလိဒၵ/ သုဒၶ (လူဆင္းရဲ) တို႔ဟူ၍ လူတန္းစားအလႊာ (၄)မ်ိဳး ခြဲၿခားထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ မင္းပုဏၰား သူၾကြယ္ တို႔သည္ အထက္တန္းလႊာမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ဒလိဒၵေခၚ အပယ္ခံနင္းၿပား လူဆင္းရဲတို႔သည္ ေအာက္တန္းလႊာ လူတန္းစားမ်ားၿဖစ္ၾက၏။ ယင္းအထက္တန္းလႊာ (၃) မ်ိဳးထဲ၌ အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိၿပန္ေသး၏။ ယင္းအရြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပါဠိလို “အႆမ”ဟု ေခၚ၏။ ၿမန္မာလို ေက်ာင္းသခၤမ္းေက်ာင္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရ၏။ အရြယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသခၤမ္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပင္ၿဖစ္၏။ အရြယ္ကို ေလးပိုင္းခြဲ၍ သတ္မွတ္ထား၏။ ပထမအရြယ္ကို “ၿဗာဟၼစရိယ” ဟုေခၚ၏။ ပထမအရြယ္တြင္ ေဝဒက်မ္းဂန္ သင္ၾကားလ်က္ ၿမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရ၏။ ယင္းအရြယ္ကို ေက်ာင္းသားအရြယ္ဟုလည္း ဆိုၾက၏ ဆိုနိုင္၏။ ဒုတိယအရြယ္ကို (၁) ဂဟဌ ဟုေခၚ၏။ ယင္းဒုတိယ အရြယ္တြင္ (၁) တရားဓမၼႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ၿခင္း (ဓမၼ)၊ ၂) စီးပြားဥစၥာႏွင့္ ၿပည့္စုံေအာင္ အားထုတ္ၿခင္း (အတၳ)၊ (၃) အိမ္ေထာင္ရက္သား ၿပဳ၍ အိမ္မွဳကိစၥ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း သားသမီးမ်ားႏွင့္ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း ေနထိုင္ၿခင္း (ကာမ)၊ ယင္းသုံးပါးတို႔၌ တည္လ်က္ ယဇ္ပူေဇာ္ရ၏။ တတိယအရြယ္ကို ဝနပတၳ ဟုေခၚ၏။ တတိယအရြယ္တြင္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္တာဝန္ကို ဆက္ခံသူအား လႊဲအပ္၍ ေတာရပ္ခိုမွီးကာ တရားဘာဝနာ အားထုတ္ရ၏။ စတုတၳအရြယ္ကို သညာသ ဟုလည္းေကာင္း ဘိကၡဳဟုလည္းေကာင္း ေခၚ၏။ ၎စတုတၳအရြယ္တြင္မူ လူမွဳေရး စီးပြားေရးကိစၥဟူသမွ်ကို စြန္႔လႊတ္၍ ဝိေမာကၡကို ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ရေသ့ရဟန္းၿပဳကာ တရားဘာဝနာကိစၥ သက္သက္ကိုသာ အားထုတ္ရ၏။
အဆိုပါ အရြယ္ေလးပါးတို႔တြင္ ဝနပတၳ, သညာသဟု သတ္မွတ္ၿခင္းသည္ အထက္တန္းလႊာ လူတန္းစား (၃)မ်ိဳးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္၏။ အကယ္၍ ေအာက္တန္းစား လူဆင္းရဲမ်ား တရားအားထုတ္လွ်င္ ထိုနိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္တတ္၏ဟု ယံုၾကည္လက္ခံထားၾက၏။ ဆင္းရဲသား ေအာက္တန္းလႊာမ်ား တရားအားမထုတ္နိုင္ေအာင္ ဘုရင္မင္းၿမတ္က အမိန္႔အာဏာၿဖင့္ ၾကည့္ရွဳ႕ကြပ္ကဲသည္ဟူ၏။
စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား
စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားလူတန္းစား လုပ္ငန္းရွင္လူတန္းစား စသည္ အလႊာအသီးသီးရွိၾက၏။ ယင္းအလႊာ အသီးသီးတို႔သည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအၿဖစ္ စနစ္တက် ရွိၾကေလသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို သံဃ၊ ဂဏ၊ ေသဏိ၊ ပူဂ၊ နိကာယ ဟု သင့္သလို ေခၚေဝၚေၾကာင္းေတြ႔ရ၏။ ယင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ားတြင္လည္း အရည္အခ်င္းရွိသူကို ဥကၠဌအၿဖစ္ တင္ေၿမွာက္ၾက၏။ ယင္းဥကၠဌကို ပမုခ၊ ေဇဌက၊ ဟုလည္းေခၚနိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶစာေပ၌ ကမၼကာရေဇဌက- ပန္းဘဲအသင္းဥကၠဌ၊ ဝၮကီေဇဌက- လက္သမားအသင္း ဥကၠဌ၊ သတၳဝါဟ-ေဇဌက- ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဥကၠဌ စသည္ၿဖင့္ ေတြ႔နိုင္၏။
ဘာသာအယူဝါဒ
ေရွးေခတ္လူသားတို႔သည္ ပင္ကိုယ္သေဘာအားၿဖင့္ ေၾကာက္ရြ႕ၿခင္းသေဘာ ရွိၾက၏။ ယေန႔ေခတ္လူသားတို႔လို အေၾကာင္းအက်ိဳး သိပၸံနည္းက် ဆင္ၿခင္ေတြးေတာနိုင္ေသာ အရည္ေသြးသိပ္မရွိၾကေသး ။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔မသိ မၿမင္နိုင္ေသာ သဘာဝဓာတ္ အရာဝတၳဳတို႔ကို မိမိတို႔လုပ္နိုင္ေသာ အင္အားထက္ ပိုလြန္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တန္ခိုးရွိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မွန္းဆၿပီး ယင္းတို႔ကို အားကိုအားထားၿပဳလာၾက၏။ စားဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရးအတြက္ ရာသီဥတုသည္ အလြန္အေရးပါေသာ က႑မ်ားၿဖစ္ၾက၏။ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ဖို႔ ေကာင္းကင္ ေနလ လွ်ပ္စစ္ပန္းႏြယ္ သဘာဝေရေၿမ ေတာေတာင္တို႔ကို အားကိုးအားထားၿပဳ၍ ေၾကာက္အားၾကီးသၿဖင့္ ကိုးကြယ္ၾကကုန္၏။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိုသစ္ပင္ ေတာေတာင္ ေရေၿမတို႔ကို မိမိတို႔အလိုသို႔ လိုက္ေသာ အရာမ်ားဟူ၍ အသိမွတ္ၿပဳၿပီး ေက်းဇူးတုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင့္ ၾကည္ညိုေလးစား ပူေဇာ္အပ္ေသာ အရာမ်ား (ဝါ) ေစတီနတ္ကြန္းမ်ား ၿပဳလုပ္ကာ ကိုးကြယ္လာၾက၏။
ေၿပာင္းေရႊ႕သြားလာေနထိုင္ၾကၿခင္း
ေရွးေခတ္အာရ္ယန္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿမင့္လာေသာအခါ အစာေရစာ ရွားပါးမွဳေၾကာင့္ ေရၾကည္ရာၿမက္နဳရာသို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕ၾကရ၏ ေနရင္းေဒသ ကက္စပီယန္ပင္လယ္ တစ္ဝိုက္မွ အေနာက္ဘက္သို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕သြားေသာ အာရ္ယန္လူမိ်ဳးတို႔သည္ ဥေရာပတိုက္သား ၿပည္သူၿပည္သားမ်ားၿဖစ္လာၾကသည္ဟူ၏။ အေရွ႕ဘက္သို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕သြားေသာသူတို႔သည္ အာရွတိုက္ အလယ္ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းသားၿဖစ္ေသာ ပါရွ(အိုင္ေရနီယံ) ႏွင့္ အိႏၵိယ (အာရ္ယန္) လူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္လာၾက၏။ အေရွ႕ဘက္သို႔ ေၿပာင္းေရႊ႕လာၾကေသာ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္(၂၀၀၀) ေလာက္တြင္ တာကစၥတန္နယ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာၾက၏။ ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ (၁၄၀၀) ေလာက္တြင္ နယ္စပ္၌ စတင္၍ အေၿခစိုက္မိၾကၿပီၿဖစ္၏ ဟု သမိုင္းသုေတသီ ပညာရွင္တို႔က ဆိုၾကကုန္၏။
အိႏၵဳၿမစ္
ကက္စပီယန္ပင္လယ္ ေဒသမ်ားမွ ေၿပာင္းေရႊ႕လာၾကေသာ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ယခု အီရန္ အီရတ္ အာဖဂန္နစၥတန္နယ္မ်ား၌ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ေနထိုင္လာခဲ့ၾက၏။ ထိုေဒသ နယ္ပယ္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာင္ သဲကႏၱာရထူထပ္ သၿဖင့္ ၾကီးမားေသာေရၿပင္ဟူ၍ မၿမင္ဘူးသေလာက္ပင္။ ထိုနယ္သားမ်ားသည္ အိႏၵိယအေနာက္ေၿမာက္ေဒသကို ေက်ာ္ၿဖတ္၍ အာဖဂန္နစၥတန္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဟိႏၵဴကုသ်ွ ေတာင္ၾကားလမ္းမွ ဝင္ၿပီး ကဗူးၿမစ္ဝွမ္းမွ တဆင့္ အိႏၵယဘက္ ပန္ဂ်ပ္ၿပည္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏။ ယင္းသို႔စတင္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ က်ယ္ၿပန္႔ၾကီးမားေသာ ယခုအိႏၵဳၿမစ္ၾကီးကို ေတြ႔ၿမင္ၾကရေပေတာ့၏။ ေဆြစဥ္မိ်ဳးဆက္ ဤမွ်ေလာက္ၾကီးမားေသာ ၿမစ္ေရၿပင္ၾကီးကို မၿမင္ဘူး မေတြ႔ဘူးေသာေၾကာင့္ အလြန္အံ့ၾသဘနန္း အံ့မခန္းၿဖစ္ရကား “သိႏၶဳ၊ သိႏၶဳ၊ (ေရ၊ ေရ၊)” ဟု အာေမဍိတ္သံၿဖင့္ ဟစ္ေအာ္ေၿပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုကုိအစြဲျပဳ၍ ယင္းျမစ္ျပင္က်ယ္ၾကီးကို သိႏၶဳျမစ္ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳခဲ့ၾက၏။  ကာလေရြ႕ေလ်ွာလာသျဖင့္ သ္ိႏၶုဳမွ အိႏၵဳ (Indus) ဟူေသာ အမည္ကို ေျပာင္းလဲလာခဲ့၏။ (ဟိႏၵဴဘာသာဟူရာ၌လည္း သိႏၶဳမွ အိႏၵဳ၊ အိႏၵဳမွ ဟိႏၵဴဟု ေျပာင္းလဲလာႏုိင္စရာရွိသည္။) ပါဠိ-ျမန္မာ ပိဋကတ္ စာေပတို႕၌ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ရေသာ “သိေႏၶာဆား၊ သိေႏၶာျမင္း” ဟူေသာ စကားတို႕သည္ သိႏၶဳပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ထိုေဒသ၌ျဖစ္ေသာ ဆားႏွင့္ ျမင္းတို႕ကို ရည္ညႊန္းေသာ စကားမ်ားပင္တည္း။
ဒါသ (ဒါသ်ွ)- အေစခံ
အာရ္ယန္လူမိ်ဳးတို႔သည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကပင္ အမဲလိုက္ မုဆိုးလုပ္ငန္းတို႔ၿဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းၿပဳလာရကား ကိုယ္ၾကမ္းစိတ္ၾကမ္းၾကကုန္၏။ တိုက္ေရးခိုက္ေရး၌ ဝါသနာပါၾက၏။ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔ အိႏၵိယၿပည္ၾကီးထဲသို႔ ဝင္ေရာက္မေနထိုင္ၾကေသးမီ ခရစ္ႏွစ္ မေပၚမီ ႏွစ္ ငါးေထာင္ခန္႔ေလာက္မွစ၍ အိႏၵဳၿမစ္ဝွမ္း၌ ၿမိဳ႕ၿပတည္ေထာင္လ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ မိုဟင္ဂ်ိဳဒရိုႏွင့္ ဟရပၸၿပည္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ၾကီးသူမ်ားပီပီ လူ႔ယဥ္ေက်းသူမ်ား ၿဖစ္ၾကသၿဖင့္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ နဳညံ့သိမ္ေမြ႔ၾကကုန္၏။ တိုက္ေရးခိုက္ေရး၌ စိတ္အားမထက္သန္ၾက။ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ စစ္တိုက္သည့္ အခါတိုင္း ရွဳံးနိမ့္ခဲ့ၾက၏။ စစ္နိုင္ေသာ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႕သည္ စစ္ရွဳံး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေက်းကၽြန္ၿပဳလ်က္ မိမိတို႔ေအာက္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာ ေနရာ၌ထားကာ ဒါသ (ဒါသ်ွ)- အေစခံ ေက်းကၽြန္ ဟူေသာအမည္ကို ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚခဲ့ၾက၏။
ေဝဒက်မ္းစာမ်ား
ဝိဒႏၱိ ဓမၼံ ကမၼံ ဝါ ဧေတဟီတိ ေဝဒါ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ဓမၼ သို႔မဟုတ္ ေရွးကံကို သိေၾကာင္း အတတ္ပညာ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဣရု ယဇု သာမ အတတ္ပညာမ်ားကို ေဝဒ ဟုေခၚ၏။ သဒၵါနည္းၿဖင့္ ဝ ကို ဗ ၿပဳ၍ ေဗဒ ဟုလည္းေခၚၾက၏။ ကေပၸါ ဗ်ာကရဏံ ေဇာတိ၊ သတၳံ သိကၡာ နိရုတၱိ စ၊ ဆေႏၵာ ဝိစိတိ ေစတာနိ၊ ေဝဒဂၤါနိ ဝဒႏၱိ ဆ ။ (အဘိဓာန္ ဂါထာ ၁၁၀) ႏွင့္အညီ ထိုေဗဒ ေဝဒ တို႔၏ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းၿဖစ္ေသာ ကပၸ ဗ်ာကရဏ စေသာ (၆) က်မ္းတို႔ကို ေဝဒဂၤ (ေဗဒင္) ဟု ေခၚ၏။ ထိုေဝဒတို႔သည္ အာထဗၺဏႏွင့္တကြ ေလးပုံရွိေသာ္လည္း ယင္းအာထဗၺဏ ေဝဒ အတတ္ပညာသည္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ႏွိပ္စက္ေၾကာင္းမႏၱန္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အသုံးမၿပဳရကား ဣရု ယဇု သာမ (၃) ပုံကိုသာ ယူ၍ ေဝဒသုံးပုံ (ေဗဒင္သံုးပုံ) ဟုေခၚၾက၏။ ယင္းေဝဒက်မ္းစာမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကေသာ ဘုရားရွိခိုးစာ ဓမၼသီခ်င္း ဆိုရုိးစကား အဆုံးမစကားမ်ားၿဖစ္ၾက၏။ ထိုအရာမ်ားသည္ စစ္နိုင္ အာရ္ယန္လူမ်ိဳးတို႔ထံမွခ်ည္း ထြက္ေပၚလာေသာ အရာမ်ားခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ၾက။ ေဒသခံ စစ္ရွဳံး ဒါသ ေခၚ ေက်းကၽြန္တိုု႔၏ အယူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ၿပီး တီထြင္ထားၾက၏။ ယင္းသည္ပင္ အာရ္ယိုၿဒာဗီဒီယန္ဟု ကိုးကြယ္မွဳဘာသာ တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုသို႔ေပါင္းစပ္ထားေသာ အယူဝါဒ ကိုးကြယ္မွဳ အေၾကာင္းအရာ ေဝဒ တို႔သည္ အိႏၵိယၿပည္ၾကီး၏ ေရွးအက်ဆုံးေသာ စာေပမ်ားၿဖစ္ၾက၏။
ဣရုေဝဒ
ေဝဒက်မ္းဂန္တို႕ ေပၚေပါတ္လာေသာ သကၠရာဇ္ကို အတိက် မသတ္မွတ္နိုင္ေသး သို႕ေသာ္ ဣရုေဝဒကုိ ေရွးအက်ဆံုးက်မ္းစာဟု ယူဆနုိင္၏ ။ ယငး္ေနာက္ ယဇုနွင့္သာမေဝဒမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ဆံုး စတုတၳေၿမာက္ အာထဗၺဏေဝဒ ေပၚေပါက္လာ၏ ။ ဘာသာစကားအရလည္းေကာင္း စေပအရ လည္းေကာငး္ ဣရုေဝဒသည္ အိႏၵိယ ၿပည္ၾကိး၏ ေရွးအက်ဆုံးဟု ဆိုရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေလာက္ကစ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္တို႔က ယူဆၾက၏။ ဣစၥေႏၱ ေထာမီယေႏၱ ေဒဝါ ဧတာယာတိ ဣရုဟူသည္ႏွင္အညီ နတ္တို႔ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာမနာေၾကာင္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေဈဒကို ဣရုဟုေခၚ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ဣရုေဝဒ၏ ဘာသာေရးအရ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ နတ္ပူေဇာ္ပသၿခင္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဂါထာမႏၱရားမ်ားကို ရြတ္ဆိုၿခင္းမ်ားစြာၿဖစ္၏။ ဤဣရုေဝဒက်မ္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာေခတ္၌ ေရးသားထားေသာ က်မ္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ကူးေၿပာင္းၿပီး စုေဆာင္းလာခဲ့ေသာ က်မ္းတည္း။ ယင္းေဝဒက်မ္းသည္ သမိုင္းလည္းမဟုတ္၊ ကဗ်ာလည္းမဟုတ္၊ တစ္ပုဒ္ႏွင့္တစ္ပုဒ္ အရြယ္အစားၿခင္းမတူေသာ ဆုေတာင္းဂါထာ (၁၀၁၇)ပုဒ္ကို စုစည္းထားေသာ က်မ္းပင္ၿဖစ္၏။ ဂါထာမ်ားကို အခန္းက႑ စသည္ခြဲထား၍ လကၤာအပုိဒ္ေပါင္း (၁၀၆၀၀) ပါရွိသည္ဟူ၏။ ယင္းတို႔သည္ ပုဏၰားတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံအရ နတ္တို႔၏ ကူညီမစ မွဳိင္းမရန္ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို သီကုံးထားေသာက်မ္းစာမ်ားပင္္ၿဖစ္ပါသည္။
ယဇုေဝဒ
ယဇၨေႏၱ ပုဇၨေႏၱ ေဒဝါ အေနနာတိ ယဇု ဟူသည္ႏွင့္အညီ နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ေၾကာင္းၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယဇု ဟုေခၚ၏။ နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ပသမွဳ၌ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒသစည္းကမ္းမ်ားကို ပိုမို တင္းၾကပ္ေစရုံမွ်မက ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔ေစရန္ ပညာရွိပုဏၰားတို႔ကပင္ ယင္းယဇုေဝဒက်မ္းကို စီရင္ခဲ့ၾကသည္။ နတ္ပူေဇာ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွဳပ္ေထြးေပြလီေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဤက်မ္း၌ စီရင္ထား၏။ ဥပမာ- ယဇ္ပူေဇာ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ယဇ္ပူေဇာ္မည့္ေနရာေရြးနည္း ယဇ္တိုင္ေရြးနည္း ယဇ္တိုင္စိုက္နည္း ဂါထာမႏၱန္ ရြတ္ဖတ္နည္းတို႔ ရွဳပ္ေထြးေပြလီစြာ ပါဝင္ေန၏။ ယင္းယဇုေဝဒက်မ္းကို ပုဏၰားတို႔၏ ယဇ္ပူေဇာ္နည္း နိႆ်ည္းက်မ္းဟု လည္းေကာင္း ယဇ္မ်ိဳးစုံ အဖြင့္က်မ္းဟုလည္းေကာင္း ဆိုနိုင္၏။
သာမေဝဒ
ေသာယႏၱိ အႏၱံ ကေရာႏၱိ သာယႏၱိ ဝါ တနဳံ ကေရာႏၱိ ပါပမေနနာတိ သာမံ ဟူေသာ ဝိၿဂဟ္ဝစနတၳႏွင့္ အညီ မေကာင္းမွဳကို အဆုံးၿပဳေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပါးသြားေအာင္ ၿပဳေၾကာင္းအတတ္ကို သာမ ဟုေခၚသည္။ ပုဏၰားတို႔သည္ ယဇုေဝဒ၌ပါေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပင္ မေရာင့္ရဲနိုင္ၾကဘဲ မိမိတို႔၏ တန္ခိုးအရွိန္အဝါ ၾကီးမားလိုမွဳအတြက္ ဂါထာမႏၱရားအတတ္ စသည္မ်ားသည္ မေကာင္းမွဳေတြကို ကုန္ဆုံးနည္းပါးေစသေယာင္ေယာင္ ေၿပာဆိုၾကၿပီး ဤသာမေဝဒကို ထပ္ဆင့္ၿပီး စီရင္ခဲ့ၾကၿပန္၏။ ယဇ္ပူေဇာ္ရာ၌ မွားယြင္းမွဳ တစ္စုံတစ္ခု မရွိေစဘဲ တိက်မွန္ကန္စြာ လုပ္နာၿပဳလုပ္ပါမွ အက်ိဳးအာနိသင္ရွိေၾကာင္းကို ဤက်မ္း၌ ေဖာ္ၿပၾကကုန္၏။ အမွန္တကယ္အားၿဖင့္ ဤယဇုႏွင့္ သာမေဝဒ က်မ္းမ်ားသည္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ပြဲလမ္း သဘင္ၾကီးေတြအတြက္ ပုဏၰားတို႔၏ လုပ္ထံုးလုအနည္းအရ လမ္းညႊန္စီရင္ထားၿခင္းပင္ၿဖစ္၏။
အာထဗၺဏေဝဒ
အာထဗၺဏ ေဝေဒါ နာမ အာထဗၺဏ ေဝဒိေကဟိ ဝိဟိေတာ ပရူပဃာတကာေရာ မေႏၱာ ဟူေသာ စကားအရ အထရ္ဗန္ (အထဗၺန္) မည္ေသာ ရေသ့သည္ စီရင္အပ္ေသာ သူတစ္ပါးတုိ႔ကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေၾကာင္း ၿဖစ္ေသာ ေဝဒက်မ္းသည္ အာထဗၺဏေဝဒ မည္၏။ ဤက်မ္း၌ပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေမွာ္အတတ္ စုန္းကေဝအတတ္ မ်က္လွည့္အတတ္ ယေန႔ေခတ္အေခၚ ပေယာဂအတတ္ စသည္တို႔ၿဖစ္ၾက၏။ ဤအာထဗၺဏေဝဒကို ဘာသာေရးအၿမင္အရ ေအာက္တန္းက်သၿဖင့္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ အယူဝါဒီ အထက္တန္းက်သူမ်ားက အသုံးမၿပဳၾကေပ။ ယင္းေဝဒသည္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ဆင္းရဲဒုကၡေပးရာေရာက္ေသာ္လည္း ထိုေခတ္က ယင္းေဝဒကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္သက္လိုက္စားဟန္တူ၏။ ဤဗုဒၶေခတၾကိုကို ေလ့လာရာ၌ ဗုဒၶေခတ္ၾကိဳက နတ္မ်ားအေၾကာင္း ၿဗာဟၼဏတို႔၏ အာရညကက်မ္းမ်ား ဥပနိသွ်ဒ္က်မ္းမ်ား စာရ္ဝကဝါဒႏွင့္ တိတၳိဆရာၾကီး (၆) ေယာက္တို႔၏ အယူဝါဒ အေၾကာင္းမ်ားကို တေစ့တေစာင္း တင္ၿပသင့္ေသာ္လည္း က်ယ္ဝန္းသြားမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္၍ ထားခဲ့၏။ သို႔ၿဖစ္ပါ၍ ၿမတ္ဗုဒၶ မပြင့္ေပၚမီ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အိႏၵိယၿပည္ၾကီး၌ ဘာသာအယူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယံုၾကည္မွဳအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးေခၚမွဳအေထြေထြ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားတို႔သည္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ မိမိတို႔၏ ဘဝလြတ္ေၿမာက္ေရး ဝိေမာကၡအတြက္ ဘာသာအယူဝါဒအလို္က္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္။
မွတ္ခ်က္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သီတဂူကမၻာ့ ဗုဒၶတကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝခဲ့သည္ ဓမၼအသံ (THE VOICE OF DHAMMA) ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္းမွ မိမိ၏ေဆာင္းပါးကို ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ဇလဂၢ)
လကၤာဒီပေက်ာင္းေဆာင္
သီတဂူကမၻာ့ ဗုဒၶတကၠသိုလ္
ေခတၱ
အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ဇလဂၢ)
Ashin sutacaralankara
သာမေဏေက်ာ္၊
သာသနဓဇဓမၼာစရိယ
Dip in English& Buddhadhamma (SIBA)
Dip in English through Buddhism (Sri Lanka)
Double M.A, (Sri Lanka) Ph.D (Thesis)
Nalanda University (India)
(21th 12- 2010)

No comments:

Post a Comment