" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, December 5, 2010

*ေစစားပိုင္နိုင္ သူခိုင္းနိုင္လ်ွင္*

ဆည္ေၿမာင္းသြယ္ေဖာက္ ေၿမကိုေပါက္ၿငား လယ္သမားသည္
ေရာက္လိုရာရာ ေရဇလာကို ေကာင္းစြာလြယ္ကူ သြယ္တန္းယူသို႕ ထို႔တူ-ေလးသမား သူ၏ၿမားကို
မီးအားပူေပး ေၿဖာင့္ညြတ္ေကြးေအာင္ သူလုပ္ေဆာင္သုိ႔
ေဆာက္လိုရာရာ ေဆာက္ခ်င္ရာကို လိုရာၿပဳၿငား
လက္သမားသည္ သစ္သားပံုသြင္း သူဖန္ဆင္းသို႔
စိတ္-ေစမရွိ သက္မရွိၿငား ပကတိ-သစ္သား ေရႏွင့္ၿမားကို
ေစစားပိုင္နိုင္ သူခိုင္းနိုင္လ်ွင္ သက္ရွင္ေသာအား ဒို႔လူသားမူ
ဆန္းၿပားေပေသာ စိတ္မေနာကို သေဘာပိုင္ပိုင္ ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ဖြယ္ရာ ဘာဝနာကို
ဖန္ခါမၿပတ္ သင္ရွဳ႕မွတ္ေလာ့။
(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ) ၁၅-၁၀-၂၀၁၀
ဓမၼပဒ သုခသာမေဏဝတၳဳကို မွီၿငမ္းပါသည္။

No comments:

Post a Comment